Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA/Wa 1912/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

IV SA/Wa 2801/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym art. 68 tej ustawy. Sąd I instancji wyjaśnił, że kary pieniężne są przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora...
finansów publicznych, a więc są dochodami publicznymi w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przychody te w 20% stanowią bezpośrednio dochód budżetu...

IV SA/Wa 324/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

pojazdów, poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku...
, stanowią także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397...

IV SA/Wa 2879/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody te są dochodami publicznymi...
sprawy:, W dniu 3 czerwca 2011 r. w wyniku rewizji celnej kontenera nr[...] na terenie Oddziału Celnego 'Baza Kontenerowa' Urzędu Celnego w [...] , ujawniono nielegalne...

II OZ 1140/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-09

jest z kosztami, które nie są ujawnione na koncie Stowarzyszenia. A zatem koszty te finansowane są z innych źródeł niż wykazane. Uczestnik postępowania powołał się na treść art...
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. W powyższym zakresie brak jest jakichkolwiek danych udzielonych...

II SA/Ol 414/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-06

, a ponadto na zapewnieniu odpowiednim organom należnych wpływów (wpływy z opłat i kar stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i Gospodarki Wodnej...
strona ujawnione zostały przez organ. Strona nie składała wykazów zawierających zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych...

II SA/Sz 1029/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

planowaną inwestycją i jakie mogą być realne źródła tych zagrożeń, z jakich powodów zagrożony jest interes ogólny mieszkańców Gminy, którego dotyczy planowane przez inwestora...