Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

. Fundusz tworzony jest także z opłat za korzystania z domu studenckiego i ze stołówki studenckiej, a także innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w domach...
stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 p.s.w., może być finansowane z przychodów własnych uczelni publicznej, gdyż stanowi ono zadanie ustawowo określonej...

II SA/Sz 1424/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-25

uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu...
., Z przepisów tych nie wynika aby ustawodawca zezwalał na odliczenie od tego dochodu przychodów z otrzymywanych świadczeń rodzinnych takich jak wskazana, w odwołaniu...

III SA/Po 819/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-08

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości...
, tytułem dotacji oświatowej kwotę 321.832,26 zł na rzecz T. U. dla D. prowadzonego przez D. Z.. Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji ujawniła niezgodne...

I SA/Gl 120/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto w A. ujawniono pobieranie dotacji na ucznia, który nie legitymował się świadectwem ukończenia ósmej klasy. W efekcie, jak wskazał Prezydent...
została na rzecz A. w 2014 r., wskazano na:, - wynagrodzenia nauczycieli wynikające z umów zleceń, gdzie ujawniono różnice pomiędzy danymi zamieszczonymi w rozliczeniu...

III SA/Wr 622/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-28

przede wszystkim zwiększeniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów i tym samym zwiększeniu przychodów. Dostarczanie w ramach tych działań informacji...
jej klientów i zwiększeniu przychodów z tytułu czesnego i na pewno dotacji oświatowych (wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt II GSK 1631/14)., Kolegium...

I GSK 2800/18 - Wyrok NSA z 2022-09-07

(której immanentną i konstytutywną częścią jest sam budżet, składający się z planu dochodów, planu wydatków oraz planu przychodów i rozchodów) zapisy i postanowienia...
nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd...

I SA/Lu 694/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-27

było zwiększenie przychodów podatnika, także z jego innej działalności gospodarczej. Zdaniem organu przyznane dotacje oświatowe można wydatkować na cele ściśle związane...
na terenie B. P., C., Z. i L. oraz dla prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej. W trakcie kontroli ujawniono, że dane wykazywane w rozliczeniach dotacji...

I SA/Gl 328/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-03

należności budżetowe o charakterze publicznym są dochody budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych, w tym kwoty...
jego zastosowanie skutkujące wezwaniem świadka B.P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie, podczas gdy podstawowym sposobem przeprowadzenia dowodu z osobowych źródeł...

I GSK 2583/18 - Wyrok NSA z 2018-09-05

- już po ujawnieniu tych wyników - korekcie rozliczenia dotacji z uwagi na to, iż treści w nich zawarte są odmienne od treści zawartych w wynikach kontroli dokonanej na podstawie...

III SA/Kr 993/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

(zwiększające przy tym wydatki lub zmniejszające przychody państwa), które przynosi temu przedsiębiorstwu korzyść, jakiej nie mogłoby uzyskać w ramach normalnej działalności...
, iż w niniejszej sprawie organ I instancji nie przeprowadził żadnego postępowania wyjaśniającego, co ujawniło się również w uzasadnieniu decyzji, z której nie wynika...
1   Następne >   2