Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II FSK 3289/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu kwoty na majątku 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od A. G...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. oraz orzeczenia...

I SA/Łd 621/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-10

świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Użyte w tym przepisie sformułowanie...
, że w ogóle suma pieniędzy, jaką otrzymali Skarżący podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pozwala na dalsze badanie, do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dany...

I SA/Ol 135/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-02

. na działkach numer 665, 666, 664/2 i 664/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha (Księga wieczysta Nr '[...]')., Katalog źródeł przychodów podlegający opodatkowaniu...
tym podatkiem został wymieniony w art. 10 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłem przychodów było odpłatne...

I OSK 950/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

w wysokości [...] zł. o wydatki przez nich poniesione w postaci czynszu za ten lokal za okres 6 miesięcy w kwocie [...] zł, gdyż przychody z najmu nie zostały uzyskane w ramach...
prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl zaś art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...

I SA/Po 2447/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. - zgodnie z art. 8 ust. 1 u.z.u.p.d.f. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.f. źródłem przychodu jest odpłatne...
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316 ze zm.; dalej: 'u.z.u.p.d.f.'), który nakazuje do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych...

VIII SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

rolnymi Skarbu Państwa określa źródła przychodów w zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasobu...
rolnymi 'inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu', obejmują także opłatę z tytułu przekształcenia, o której mowa w art. 4...

I SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli '[...]' i źródła pochodzenia przychodu. Organy nie ustaliły czy działalność rolnicza...
developerskiej na terenie K., który w znacznej części zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie K. i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Sąd zauważa...

I SA/Wa 764/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

. postępowania egzekucyjnego i niemożności regulowania przez niego zobowiązań z normalnych przychodów z gospodarstwa;, 3) prawidłowość ustaleń organu I instancji w zakresie...
z normalnych przychodów gospodarstwa), zasadne jest przyjęcie wniosku, że nie można w oparciu o zgromadzone dowody (twierdzenia stron bądź ich poprzedników prawnych...

I OSK 1462/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

ustaleń w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli 'Majątku Ziemskiego [...]' i źródła pochodzenia przychodu. Nie ustaliły, czy działalność...
zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie [...] i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Jednocześnie Sąd podał, że w orzecznictwie przyjmuje...

II SA/Łd 555/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

Majątkiem., Ponadto, jak wskazał organ, z dokumentacji dotyczącej likwidacji A wynika, iż w okresie od 21 stycznia 1992r. do 31 lipca 1992r. przychody przedsiębiorstwa...
wynikały między innymi z produkcji kwiaciarskiej (przychody: 58 701,500), produkcji szkółkarskiej (przychody 111 427,000), natomiast koszty na produkcję szkółkarską...
1   Następne >   2