Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

II GSK 146/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

[...] kwietnia 2004 r., dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. ustalił...
w stosunku do S.J. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r., a w stosunku do M.J. Naczelnik Urzędu...

VI SA/Wa 845/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

podkreślił, że fakt nabycia przedmiotowych udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób nie budzący wątpliwości, a zatem spółka ubiegająca...
. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów i podał, że do dnia wydania decyzji nie uzyskał wymaganych informacji na temat legalności źródeł pochodzenia środków...

II GSK 448/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, natomiast...
z nieujawnionych źródeł przychodu, musiały skutkować odmową udzielenia spółce F. zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich...

VI SA/Wa 2163/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

w [...] poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego [...], iż przeprowadzone czynności analityczno - rozpoznawcze pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów w stosunku do M...
[...] lipca 2001 r. Wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem., Odnośnie...

II GSK 430/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów...
, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów. Na dzień...

VI SA/Wa 1459/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

z powyższym wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem., Odnośnie...
wskazała, że 'opisane w decyzji Dyrektora UKS w L. nr UKS. [...] dotyczącej nieujawnionych źródeł przychodów środki na rachunku bankowym M. W. nie zostały uwzględnione...

VI SA/Wa 825/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-22

jedną setną wartości kapitału spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów nie jest niezbędnym elementem wniosku...
wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów i b) w przypadku wspólników będących osobami prawnymi...

II GSK 90/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

nabycia udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób niebudzący wątpliwości, a zatem Spółka ubiegająca się o zezwolenie zawierając umowy...
przez udziałowców skarżącej od B.B. w wyniku zawarcia z nim umowy pożyczki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów pożyczkodawcy. Skarżąca powołała...

II GSK 573/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem. Odnośnie [..] udziałów...
. W. decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia [..] września 2003 r., nr [...], od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   74