Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Lu 230/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

przychód z tytułu najmu wyniósł 9237,17 zł (tj. 769,76 zł miesięcznie), koszty uzyskania przychodu wyniosły 7562,13 zł, a dochód za [...] r. 1675,04 zł (tj. 139,58 zł...
, że koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu w okresie od stycznia do kwietnia [...]r. wyniosły 2752,18 zł i były to wydatki na energię elektryczną, które zostały zwrócone...

II SA/Lu 153/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-15

zł miesięcznie), koszty uzyskania przychodu wyniosły 7562,13 zł, a dochód za 2008 r. 1675,04 zł (tj. 139,58 zł miesięcznie). Jeszcze co innego wynikało z nadesłanego...
zł netto (koszty podatków lokalnych i ogrzewania nadal ma ponosić najemca). W oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2009 r. skarżący podniósł, że koszty uzyskania przychodów...

VII SA/Wa 2612/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

zauważył, iż skarżący wraz z rodziną posiadają stałe źródło przychodów - nie tylko, w postaci środków pieniężnych, ale także w naturze, jakim jest gospodarstwo rolne...
zł, pomniejszone ewentualnie o koszty uzyskania przychodów z produkcji mleka. Z powyższego wywiódł, że skarżący dysponuje nadwyżką środków pieniężnych w skali miesiąca...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

albo pobieranie pożytków lub przychodów z rzeczy, lub rozporządzenie rzeczą - dopóty samo powołanie się na treść art. 140 k.c. nie odniesie w postępowaniu administracyjnym skutku...
[...] wynika, że nieruchomość inwestycyjna posiada dostęp do drogi publicznej - działka o nr ew. [...] - ul. P., Źródłem interesu prawnego nie mogą być także immisje...

SA/Sz 1034/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-03

, angażująca kapitał w realizację przedsięwzięcia gospodarczego w nadziei czerpania korzyści o charakterze ekonomicznym lub finansowym (wpływy, dochody, obroty, przychody...
być ujawnienie nowych faktów (dowodów) nie znanych dotychczas organowi jak i sądowi. Ujawnienie zaś nowych okoliczności może wpłynąć na inną - całkowicie odmienną ocenę...

II SA/Ol 562/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-10

administracyjnymi uniemożliwiła korzystanie przez właściciela z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem z wyłączeniem innych osób albo pobieranie pożytków lub przychodów z rzeczy...
wykładnia przepisów prawa materialnego i prawa procesowego, a także sposób ich zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Może ona zatem dotyczyć ujawnionych w postępowaniu...

II SA/Ol 581/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-25

z wyłączeniem innych osób albo pobieranie pożytków lub przychodów z rzeczy, lub rozporządzenie rzeczą - dopóty samo powołanie się na treść art. 140 k.c. nie odniesie...
materialnego i prawa procesowego, a także sposób ich zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Może ona zatem dotyczyć ujawnionych w postępowaniu administracyjnym istotnych...

II SA/Po 474/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

, zgodnie z którą umowa sprzedaży wskazanych nieruchomości jest nieważna. Odwołujący słusznie wskazali na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wraz z ujawnieniem...
miejscowego jakim jest plan miejscowy określa projektowane, przyszłe, planowane przeznaczenie terenów, które obejmuje. Ponadto, immisje pośrednie nie stanowią źródła interesu...