Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

II SA/Go 805/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej...
podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu...

II GSK 1008/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Niedoręczenie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 68 § 1 Ordynacji Podatkowej skutkuje...
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu nieznajdującego pokrycia...

V SA/Wa 3062/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

przyjmuje się wyłącznie przychody oraz wartość rezydualną. Pozostałe wpływy, np. dotacje o charakterze operacyjnym należy traktować jako jedno ze źródeł finansowania...
pkt i nie został skierowany do realizacji ze względu na niespełnienie kryterium oceny merytorycznej pn. 'Czy zaplanowane przychody są adekwatne do obszaru (ocena...

V SA/Wa 2984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

kryterium oceny merytorycznej pn. 'Czy zaplanowane przychody są adekwatne do obszaru (ocena finansowa- przychody) ?'., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono opinie...
kwartale 2017 r. (załącznik 3.1 Excel, zakładka Obliczenia - harmonogram kwartalny, komórki 16-131)., Za nieracjonalne ekspert uznał szacowanie przychodów na podstawie...

I GSK 1250/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

nie ujawniła przed organem wszystkich źródeł przychodów., Strona w toku postępowania przedłożyła zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie...
miesięcznych przychodów. Skarżąca nie ujawniła, zatem przed organem wszystkich źródeł przychodów. W konsekwencji uznać należy, że przedstawiona przez skarżącą sytuacja finansowa...

V SA/Wa 1645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

być umieszczone wyłącznie przychody danego roku mające źródło w realizowanej inwestycji, a w pozycji Nt - wyłącznie nakłady danego roku poniesione w związku z realizacją inwestycji...
. Nadto wezwano do wyjaśnienia, z czego wynikają przychody wnioskodawcy w roku 2014 tj. w roku, w którym realizowana jest inwestycja - w projekcie założono przychody...

III SA/Łd 1225/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-19

oraz osiągnięcie w okresie ostatnich trzech lat (2006, 2007, 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, łącznego przychodu netto ze sprzedaży produktów...
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające wysokość osiągniętego przychodu w latach 2006, 2007, 2008 w wysokości nie niższej...

V SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

się także na koszty ich świadczenia) poza samą wartością abonamentu. Podkreślił, że drugim (poza abonamentem) źródłem przychodów ma być opłata aktywacyjna, która nie została...
skarżącej uzyskał 153,45 pkt i nie został rekomendowany do dofinansowania, gdyż nie spełnił kryterium oceny merytorycznej - 'Ocena finansowa (przychody)'., Informacja...

I SA/Op 16/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-30

dla waluty BTC oraz usługi najmu serwera. Zmodyfikowano natomiast źródła przychodu poprzez usunięcie pozycji dot. przychodów z tytułu najmu serwera. Jako nową usługę wykazano...
. Zmodyfikowano natomiast źródła przychodu poprzez usunięcie pozycji dot. przychodów z tytułu najmu serwera. Jako nową usługę wykazano w dwóch pozycjach udostępnianie mocy...

III SA/Lu 255/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-08-22

, efektywność, zasadność i zgodność z celami Działania ponoszonych wydatków' oraz kryterium finansowo-ekonomicznego 'Poprawność założeń, w tym dotyczących przychodów...
wnioskodawcy należały m. in. urzędy skarbowe, banki, sądy, parafie, jednostki medyczne, uczelnie, biblioteki. W ocenie członków komisji osiągnięcie założonego poziomu przychodów 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   15