Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Po 1152/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-19

. że Zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ, jednak doręczył wyjaśnienie wszystkim wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania. Pozostałe zastrzeżenia...

III SA/Po 473/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-12

bez ujawnienia źródła zapytania., IZ RPO pismem z 1 czerwca 2011 r. nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości [...] zł, podając szczegółowo...

I GSK 1250/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

nie ujawniła przed organem wszystkich źródeł przychodów., Strona w toku postępowania przedłożyła zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie...
miesięcznych przychodów. Skarżąca nie ujawniła, zatem przed organem wszystkich źródeł przychodów. W konsekwencji uznać należy, że przedstawiona przez skarżącą sytuacja finansowa...

I SA/Go 251/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych? Czy wartość dotacji została prawidłowo ujęta w Biznes Planie/Studium Wykonalności?, Instytucja...
Rynek i Opinia. Wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych. Załączono lokaty pana B. na 6 mln zł, a także umowę pożyczki...

I SA/Ol 179/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-11

miesięcznych przychodów - co oznacza, że strona nie ujawniła przed organem wszystkich źródeł przychodów., Strona w toku postępowania przedłożyła zaświadczenie o braku...
znacznie przekraczają wykazaną przez stronę kwotę miesięcznych przychodów. Skarżąca nie ujawniła zatem przed organem wszystkich źródeł przychodów. W konsekwencji uznać należy...

I SA/Wa 1381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

formularzach (k- 20 i k - 28) o przyznanie prawa pomocy P. L. ujawnił, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Źródłem jego utrzymania jest dochód z tytułu umowy o pracę...

I SA/Ol 576/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-18

, które zostały ujawnione w zeznaniu podatkowym. Wnioskodawca nie wskazał źródła finansowania projektu, jedynie zapewnił o zabezpieczeniu środków pieniężnych na pokrycie kosztów...
od poniesionych kosztów, co również stanowi ponowne źródło finansowania kosztów. Do pisma wnioskodawca załączył wydruk rachunku bankowego ze wskazaną kwotą dostępnych środków...

III SA/Gd 423/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

materiału dowodowego poprzez nieujawnienie w materiale dowodowym źródeł, na podstawie których organ administracji publicznej ustalił przekroczenie przez skarżącego progów...
materiału dowodowego w sposób wyczerpujący oraz oceny okoliczności na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez nieujawnienie w materiale dowodowym...

II SA/Łd 160/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-04

?. Proszę wymienić źródła potwierdzenia tego faktu (np. dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, raporty marketingowe, opinie...
nie zawierała informacji o źródłach jej pochodzenia jest całkowicie nieuprawnione i wynika w dużej mierze z pobieżnego zapoznania się z opinią., Dalej Spółdzielnia...

I SA/Sz 289/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-07

na oszacowaniu gotowości użytkowników do płacenia za zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii za pomocą ujawnionych preferencji. Strona wskazała, ze wybór ww. podejścia...
energetycznej; instalacje fotowoltaiczne będą dodatkowym źródłem wytwarzającym energię elektryczną na terenie Województwa Z., co w kontekście rosnącego popytu na energię...
1   Następne >   +2   +5   +10   39