Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

III SA/Lu 689/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

jest przepisem kompetencyjnym. Źródłem interesu prawnego może być natomiast skonkretyzowana norma prawa materialnego a nie ogólna kompetencja rady do podejmowania uchwał...
do sądu administracyjnego uchwał rady gminy podjętych wbrew jego woli ujawnionej podczas głosowania. 2. Przy korzystaniu z art. 101 ust. 1 [ustawy o samorządzie gminnym...

II SA/Rz 1092/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-30

protekcyjnymi w relacji do stosunku pracy, którego źródłem jest umowa o pracę. Wyrazem owej słabszej ochrony jest możliwość odwołania ze stanowiska pracownika...
stosunku pracy bez wypowiedzenia, przyczyny odwołania muszą zostać ujawnione, albowiem jedynie w takim układzie będzie można zweryfikować, czy są one adekwatne do podstaw...

IV SA/Po 878/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-19

te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności...
ujawnienia po jej powołaniu, iż zasiada w niej osoba będąca w bliskich stosunkach z kandydatem. Organ podniósł również, że w kontekście twierdzenia Sądu w powołanym...

III SA/Lu 690/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

jest przepisem kompetencyjnym. Źródłem interesu prawnego może być natomiast skonkretyzowana norma prawa materialnego a nie ogólna kompetencja rady do podejmowania uchwał...
1996/4/170: '1. Radny nie jest wyodrębnionym podmiotem uprawnionym do zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał rady gminy podjętych wbrew jego woli ujawnionej podczas...

IV SA/Po 1173/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

, jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne...
z zakresu prawa prywatnego (prawa pracy bądź prawa cywilnego). Rozbieżność ocen, zwłaszcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ujawniła się przy próbie kwalifikacji czynności...

II OSK 575/14 - Wyrok NSA z 2015-11-17

. W tym przypadku, jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Komisja konkursowa w nowym składzie...
w przypadku ujawnienia po jej powołaniu, iż zasiada w niej osoba będąca w bliskich stosunkach z kandydatem. Wskazał także, że w kontekście twierdzenia Sądu w ww. wyroku, że wady...

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

;, - nie było przypadku rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia;, - nie zostało ujawnione po zakończeniu...
, a to sprawia ,że skarga musi podlegać oddaleniu., Źródłem interesu prawnego może być tylko skonkretyzowana norma prawa materialnego a nie ogólny zarzut naruszeniu...

IV SA/Wr 84/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

w dniach [...] i [...]r. zebrania załogi placówki, na których zapowiedziała, że będzie wyciągać konsekwencje służbowe w przypadku ujawnienia faktu znęcania się nad dziećmi...
źródeł pozyskania przez te osoby informacji o 'faktach dotyczących znęcania się nad dziećmi', uprawdopodobniających wystąpienie wymienionych w niej zdarzeń. W trakcie...

III OSK 419/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

wspólnego również w sytuacji, gdy objęcie tych udziałów nastąpiło tylko przez jednego z małżonków i tylko on ujawniony jest w Rejestrze Przedsiębiorców...
% udziałów w spółce prawa handlowego, nie była ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym., W odpowiedzi na skargę kasacyjną skarżąca wniosła o jej oddalenie oraz zasądzenie...

III SA/Lu 691/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

powiatowym jest przepisem kompetencyjnym. Źródłem interesu prawnego może być natomiast skonkretyzowana norma prawa materialnego a nie ogólna kompetencja rady...
administracyjnego uchwał rady gminy podjętych wbrew jego woli ujawnionej podczas głosowania. 2. Przy korzystaniu z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym...
1   Następne >   3