Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Wa 1472/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

ujawniła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką. Źródłem utrzymania dwuosobowej rodziny jest dochód P. T. z tytułu umowy zlecenia w wysokości [...] zł brutto...

I OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2014-01-24

jest zatem z obowiązku udostępnienia informacji, która została ujawniona w BIP lub centralnym repozytorium., Taka sytuacja występuje w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca...
może się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł (por. wyrok NSA z 25 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK 360/05). Do takich źródeł może być niewątpliwie zaliczona strona internetowa...

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

do usunięcia naruszenia prawa 'może być ujawnione i zakomunikowane wzywającemu w każdy sposób, który dostatecznie ujawnia odmowę dokonania żądanego usunięcia naruszenia...
. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP ust. 1, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy...

I SA/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

. Uzasadniając to stanowisko organ powołał się na art. 177 Konstytucji RP, który to przepis ustanawia domniemanie kognicji sądów powszechnych, jeśli ujawnią się rzeczywiste...
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Źródłem interesu prawnego takiego podmiotu, uzasadniającym wniesienie skargi do sądu...