Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Op 51/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-24

objęto tylko te świnie, które były karmione paszą zawierającą niedozwolone białko pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła...
nr [...] oraz nr [...] z dnia 23 września 2013 r. W sprawozdaniu z tego ostatniego badania ujawniono, że poddane analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca wykazał średnio na oznaczenie...

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła, nie przedstawił żadnych dokumentów odnośnie pochodzenia niedozwolonego białka pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym organ...
administracyjnych, źródła prawa, przepisy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozporządzeń unijnych. Wskazał też na cel i zasady postępowania odwoławczego, powołując...

II OSK 283/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

, która może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, lub kontrola ta wykazuje, że produkty pochodzą z regionu dotkniętego chorobą...
weterynaryjnej w handlu. W stosunku do zwierząt, u których wykryto chorobę niebieskiego języka, zastosowanie ma w takiej sytuacji art. 14 w/w ustawy z uwagi na fakt, że ujawniona...

II SA/Bd 432/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

źródło zagrożenia zdrowotnego. Nakazano, że czynności związane z zagospodarowaniem wskazanych w decyzji produktów należy wykonać pod nadzorem Powiatowego Lekarza...
., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że ustalenia organu oparte zostały na domniemaniu, że ujawnione w trakcie kontroli mięso i towar ze sklepu stanowią własność...

II OSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

ujawniono, że poddano analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca i wykazano średnio na oznaczenie ponad 5 cząstek pochodzących ze zwierząt lądowych. Cząstki...
sposób ich pobierania ujawniony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jak i w decyzji organu I instancji. Na dowód swych wywodów odnośnie sposobu pobierania próbek dołączono...

II SA/Go 780/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-07

obu kategorii'. Reasumując, w związku z faktem, że uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego ujawnione na terenie działki w [...], należące do gospodarstwa M.B. stanowiła...
gospodarstwo rolne w której imieniu dokumenty podpisywał A.D., prowadząc działalność nadzorowaną, wobec ujawnienia nieprawidłowego postępowania z uppz przez grzebanie...

II SA/Sz 918/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-30

się dużą zachorowalnością, przybierającą znamiona epidemii, która dotyka do kilkuset zachorowań osób, przy jednym źródle zakażenia. Wobec tego surowe, nie poddane...
obróbce termicznej produkty, zawierające w swoim składzie mięso wieprzowe, pochodzące z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego (...) wskazanego przez chorych jako źródło zakażenia...

II SA/Bd 1274/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-01-11

na interpretacji przepisów rozporządzeń UE oraz treści bliżej niedookreślonego przewodnika (który w żadnym razie nie może być traktowany jako źródło prawa wiążące...
żadnego źródła obowiązującego prawa; przewodnika tego nie można nawet znaleźć na żadnych stronach zapewniających powszechny dostęp do unijnych źródeł prawa. Zawarte...

II SA/Op 622/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

leczeniu (brak ujawnienia stosowania w dniach 12-13 sierpnia 2013 r. leczenia drobiu dwoma antybiotykami: Giraxa 50 mg/g oraz Octacillin 500g), nie ma pewności, że w badanej...
lub inna dodana substancja o działaniu przeciwbakteryjnym, o której właściciel również nie poinformował PLW i rzeźni (również mogąca pochodzić z nielegalnego źródła, tj...

II OSK 842/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

te uchybienia stanowią istotne naruszenie prawa., Zarzucono ponadto wydanie decyzji w oparciu o nieujawnione dowody - chodzi o brak wydania stronie dokumentów z protokołów...
nieprawidłowo ocenił zarzut naruszenia zasady ogólnej dwuinstancyjności, w tym aspekcie obficie zacytowano dorobek judykatywy. Skarżący kasacyjnie wywodzi, że źródłem takiego...
1   Następne >   +2   6