Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Kr 1274/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-22

archiwalnych na temat miasta N. T. - źródeł pisanych, kartograficznych, planów, widoków, źródeł ikonograficznych czy dokumentacji technicznej. Źródła te zostały ujęte przez Z. B...
zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych...

II SA/Go 950/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-15

wczesnego średniowiecza. Skarżący wskazali, iż w sprawie brak jest dokumentów, na podstawie których ujawniono to cmentarzysko, jak i dokumentów wskazujących na obszar...
, nie podając źródeł tych danych, rodzaju danych, danych statystycznych i innych., Ponadto organ dopuścił się nieprawidłowości wydając dwie różne karty AZP, jedną z datą poprawioną...