Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Kr 1158/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-12

wzbraniał się przed ujawnieniem źródła i wysokości dochodów małżonki oraz jej majątku poprzestając na wykrętnym akcentowaniu rzekomego pozostawania małżonków na odrębnym...
, które oznacza 1. «udowodnić, przedstawić coś w sposób przekonywający; pokazać, unaocznić» (...) 2. «dać czemuś wyraz; przejawić, pokazać, uzewnętrznić» (...) 3. «ujawnić...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-27

. - 2500 i 1000 zł, 2, 11 i 12 lutego 2015 r. - 3000, 1700 i 2100 zł, co do których nie ujawniono źródła ich finansowania, tak samo jak, w stosunku do wpłat na rachunek...
spowodowaną brakiem dochodów, związane jest to przede wszystkim z brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia, jakie jest aktualne źródło utrzymania jego i członków...

II SA/Rz 77/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-18

, że wnioskodawca i jego żona posiada dodatkowe i nieujawnione źródła dochodu. Po pokryciu tych kwot rodzinie pozostałaby kwota tak niewielka, że nie pozwalałaby utrzymać minimalne...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-04

się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego., Skarżący w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-13

kosztów sądowych, świadomie uchyla się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego., Skarżący w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków...

II SA/Rz 55/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-25

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty. Postępowanie ewidencyjne służy...
o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i ujawnienie skarżącej jako właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 375/206 położonej w obr. [...]. Jako podstawę...

I OSK 2794/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione...
. w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów i budynków brak jest źródła prawa własności do działki [...], a zatem nie powinna być ona ujawniona jako właściciel., Nie ulega...

II SA/Rz 489/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-11

ujawnionego ZDR 8 - ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych na ZDR 9 - inne niż ZDR 1 - ZRD 8 źródła...
od tego co stanowi źródło ujawnionych danych. W niniejszej sprawie adekwatne w aktualnej sytuacji jest ZRD - 9 jako nie mieszczące się w poprzednich ZRD 1 - ZRD 8., Jak wynika...

II SA/Po 506/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2008r...
zabudowany na gruncie ornym kl. V o pow. 0,06 ha,, grunt orny kl. V o pow. 0,07 ha,, - ujawnił nową działkę nr [...] ark. mapy [...] o pow. 0,03 ha, stanowiącą część drogi...

II SA/Sz 409/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-16

dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty, jak i treści dokumentów stanowiących źródło wpisu innych danych w ewidencji...
[...],[...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany dotyczącej ujawnienia prawa zarządu na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w S. w działce...
1   Następne >   +2   +5   +10   49