Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 593/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

oczekiwaną pracę. Zgłaszający nie ujawnił bowiem zewnętrznych źródeł energii, niezbędnych do pracy silnika., Urząd Patentowy RP podniósł, że podstawą wydania...
z badań sił magnetycznych różnych układów magnesów silnika według wynalazku., Zarzut nieujawnienia źródeł energii jest zatem, w jego ocenie, nieprawdziwy i zgłoszenie powinno...

VI SA/Wa 2991/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-27

pełnomocnik podniósł, że w decyzji z [...] lipca 2010 podniesiono zarzut o niedostatecznym ujawnieniu istotnych danych potrzebnych dla zrealizowania wynalazku, podczas...
tylko w stosunku do ujawnionego wynalazku i określonego zakresu ochrony, bo tylko wtedy taka analiza jest możliwa., W ocenie organu nie można doszukać się żadnej...

II GSK 323/09 - Wyrok NSA z 2010-01-20

. 1 w związku z treścią art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Powołując się na fakt udokumentowanej współpracy pomiędzy skarżącą a uprawnioną, organ przyjął, że zarówno ujawnienie...
nowości, ujawnienie musiałoby nastąpić przed dniem 6 grudnia 2003 r. Urząd Patentowy analizując zgromadzone dowody uznał, iż sporny wzór przemysłowy nie został przed wyżej...

VI SA/Wa 185/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-04

, że na Kongresie w Budapeszcie nie ujawnił istoty wynalazku, a jedynie skrótowo opisał problem. Nadto publikacja pt.: 'Hypoglycaemia in bacteria-clinical importance' zawierała...
już ujawnione, czyli nienowe., Zdaniem Urzędu, uzasadnienie Zgłaszającego nie ma żadnego logicznego związku z zarzutem stawianym przez Urząd, podważającym nowość rozwiązania...

VI SA/Wa 1569/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-27

UPRP, strona 48. Podniósł także, że sposób otrzymywania omeprazolu magnezowego nie jest dostatecznie ujawniony w spornym patencie. Dokument D1v ujawnia otrzymywanie...
, nie mogą więc być wydzielone z mieszaniny reakcyjnej. Zdaniem wnioskodawcy, nie ujawniono również, jakie sole omeprazolu miałyby być poddane reakcji z metanolanem magnezu...

VI SA/Wa 1570/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-27

w jelitach, czyli powłoka jelitowa oraz sposób wytwarzania preparatu. Według wnioskodawcy, w przykładach VII i VII ujawniono preparat zawierający sól magnezową omeprazolu...
odróżniającą preparat ujawniony w D1 od spornego patentu, jest stopień krystaliczności omeprazolu magnezowego powyżej 70%. W dokumencie D2 ujawniono sole alkaliczne...

VI SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w związku z niedostatecznym ujawnieniem rozwiązań w zastrzeganych kategoriach, natomiast dla rozwiązań w kategorii sposobu podtrzymał zarzuty z art. 10 u.o.w. ze względu...
dotyczące sposobu modulacji (zastrzeżenie nr 1) oraz sposobu demodulacji (zastrzeżenie nr 2) za dostatecznie ujawnione. Jak wskazał, w opisie został przedstawiony...

II GSK 271/12 - Wyrok NSA z 2013-05-15

'Hypoglycaemia in bacteria - clinical importance' ujawnione jest zastosowanie insuliny w formie roztworu w leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry (dermatopatii), kanałów nosowo-łzowych...
importance' nie ujawniła wszystkich cech technicznych wynalazku. Jego zdaniem wynalazek według zgłoszenia obejmuje dodatkowe cechy, które wskazał w piśmie z dnia 19 lipca 2010...

VI SA/Wa 85/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

ujawnienia i zdolności do stosowania. Przedmiotem rozwiązania zastrzeżonego w kategorii związku chemicznego jest DNA kodujący enzym aspartokinazę III zdefiniowany jak w zastrz...
tylko będących rozwiązaniami technicznymi, a więc patentu udzielono z naruszeniem art. 10 ustawy o wynalazczości;, - nie można uznać za przedmiot dostatecznie ujawniony...

VI SA/Wa 737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

rozwiązania ujawnione w spornym opisie patentowym posiadały w dacie zgłoszenia zdolność patentową. Wskazali, że załączone do sprawy oświadczenia dwóch osób, nie zabierają...
jest szerszy, ponieważ może być on stosowany w dowolnym miejscu. Uprawnieni zakwestionowali również publiczne ujawnienie przeciwstawienia ujętego w załączniku nr 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   30