Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OSK 2586/14 - Wyrok NSA z 2016-06-29

tajemnicy - jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku...
się klauzulę 'tajne', jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:, 1) uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną...

IV SAB/Wa 240/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu., Wnioskodawca oświadczył, że jedyne źródło jego utrzymania stanowią środki przekazywane przez rodziców...
tych informacji - zwłaszcza co do źródeł czerpania przez skarżącego środków na bieżące utrzymanie się (i ich wysokości),- nie potwierdziła w sposób jednoznaczny zasadności...

IV SAB/Wa 241/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

on przychody z innych źródeł niż ujawnione bądź też nieujawnione oszczędności, o których nie wspomniał dla potrzeb uzyskania prawa pomocy. Rozpoznając żądanie prawa pomocy należy...
się zwolnienia od kosztów sadowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu., Wnioskodawca oświadczył, że jedyne źródło jego utrzymania stanowią środki...

IV SA/Wa 3315/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

organu I instancji wnioskodawca nie wykazał, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce., Od powyższego...
. W uzasadnieniu odwołania cudzoziemiec podniósł, że spełnia przesłanki do udzielenia mu zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na posiadanie źródła stabilnego i regularnego...

II OSK 2554/14 - Wyrok NSA z 2016-06-29

niekorzystne następstwa np. ujawnienie osoby będącej źródłem informacji i narażenie jej tym samym na niebezpieczeństwo. Możliwość wystąpienia niekorzystnych następstw...
', jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:, 1) uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności...

II OSK 3615/18 - Wyrok NSA z 2019-05-30

ujawnieniu natury i źródeł tajnych informacji przyznają stronie pewne gwarancje procesowe. Również w wyroku z dnia 19 września 2017 r. ETPC (Wielka Izba) w sprawie Regner...
prowadziłoby bowiem do ujawnienia treści informacji niejawnych, którym nadana została klauzula 'tajne', stanowiących część materiału dowodowego niniejszego postępowania...

II OSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-04-05

ze względu na bezpieczeństwo państwa, ale zalecił stosowanie procedur, które nie zagrażając ujawnieniu natury i źródeł tajnych informacji przyznają stronie pewne gwarancje...
członkowskiego w zakresie udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa (art. 346 ust. 1 lit. a TFUE...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

brzmienie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz art. 73 K.p.a. oraz 74 k.p.a. Stwierdził, że podstawowe źródło regulacji reglamentacji dostępu do informacji...
, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie...

II OSK 2271/16 - Wyrok NSA z 2017-06-22

przytoczył brzmienie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz art. 73 K.p.a. oraz 74 K.p.a. Stwierdził, że podstawowe źródło regulacji reglamentacji dostępu...
, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne...

IV SA/Wa 1074/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

cudzoziemca lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie cudzoziemca; na podstawie dołączonych do wniosku materiałów...
zagrożenia dla ujawnienia prawnie chronionych tajemnic; możliwe jest, aby organ w każdym przypadku sporządzał uzasadnienie decyzji, natomiast jego część można uznać...
1   Następne >   +2   +5   +10   13