Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 419/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

[...], miały być objęte ochroną jako informacje niejawne. Stosując reguły wykładni celowościowej przyjął, że ochrona przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji dotyczących...
determinuje potrzebę ochrony interesów Państwa, porządku prawnego, bezpieczeństwa funkcjonariuszy czy też bezpieczeństwa prowadzonych przez nich operacji. Ujawnienie...

II SA/Wa 130/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

się przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego pod kątem ewentualnego ujawnienia dokumentów potwierdzających realizację przez skarżącego zadań służbowych w liczbie i warunkach...
w przedmiocie wydawania zaświadczeń składają się wyłącznie czynności materialno-techniczne polegające na badaniu, jakiego rodzaju źródło może zawierać żądane dane...

II SA/Wa 1316/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

o sygn. akt [...] w sprawie o przestępstwo ujawnienia informacji niejawnej, o którym mowa w art. 265 § 1 kodeksu karnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
w korzystaniu z prawa do informacji publicznej wprowadzane są tylko w niezbędnym zakresie w demokratycznym państwie prawnym i jak już wspomniano, mają swoje źródło...

II SA/Wa 1267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

materialno-technicznym. W ramach takiego postępowania organ bada, jakiego rodzaju źródło może zawierać dane, a także czy dane te dotyczą stanu faktycznego bądź stanu prawnego...
charakteru służby, czy zeznań świadków. Zaświadczenie ma być więc potwierdzeniem faktów ujawnionych w dokumentacji, a nie faktów, których istnienia można się jedynie domyślać...

III OSK 874/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

było przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, pod kątem ujawnienia dokumentów potwierdzających realizację zadań służbowych w liczbie i w warunkach, o których mowa w § 4...
., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że na wydanie zaświadczenia składają się jedynie czynności materialno-techniczne polegające na badaniu, jakiego rodzaju źródło...

II SA/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

funkcjonariusza dokumentów pozwalających na wydanie zaświadczenia o żądanej treści, konieczne było przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, pod kątem ujawnienia...
składają się jedynie czynności materialno-techniczne polegające na badaniu, jakiego rodzaju źródło może zawierać żądane dane i czy dane te dotyczą stanu prawnego...

I OSK 2539/12 - Wyrok NSA z 2013-12-09

dyscyplinarnego umożliwia rekonstrukcję stanu faktycznego i ocenę zachowania R. D. Obwiniony nie wykazał, aby pominięto jakiekolwiek źródła dowodowe, które mogłyby...
administracyjnego pierwszej instancji w przypadku ujawnienia określonych naruszeń przepisów postępowania. Warunkiem uwzględnienia skargi z tego powodu jest wykazanie...

II SA/Wa 892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

w jednostkach, w których wnioskodawca pełnił służbę, przez przełożonych odpowiednich komórek organizacyjnych aktualnie pełniących służbę, w oparciu o wybrane przez siebie źródła...
wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a także ujawniło istotne wątpliwości wynikające z materiału dowodowego,, 2. art. 7, art. 77 § 1 w zw. z art. 218 § 1 i 2 K.p.a....

I OSK 94/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

przeanalizował wszystkie zarzuty zamieszczone w skardze, konfrontując je z ustaleniami organu i materiałami dowodowymi sprawy. Wszelkie wątpliwości ujawnione na etapie...
RP nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa., Nadto w orzecznictwie sądów administracyjnych uregulowany jest pogląd, zgodnie z którym upoważnienie...