Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 309/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

, że strona nie ujawniła wiarygodnych źródeł finansowania projektu, w tym wkładu własnego i przez to nie zagwarantowała możliwości realizacji projektu. IZ przyjęła ustalenia...
kredytowej lub potwierdzenia uzyskania promesy kredytowej pozwala na przyjęcie, że jednym ze źródeł finansowania projektu będzie kredyt bankowy. Ustosunkowując...

III SA/Wr 134/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-23

, ponieważ nie występują jakiekolwiek środki, pochodzące z nadwyżki przychodów nad wydatkami, a także nie występuje amortyzacja (wewnętrzne źródło finansowania). Nie ujawniono wyników za rok...
z trzech źródeł: fundusz remontowy w kwocie [...] zł; środki Gminy W. o wartości [...] zł; kredyt w kwocie [...] zł. Oceniający podniósł, że o ile dwa pierwsze źródła zostały...

III SA/Wr 32/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

odsyła ustawa o koncesji. Nadto zarzuciła organowi, że nie może wymagać aby wniosek został podpisany przez organ uprawniony do reprezentacji wnioskodawcy i ujawniony...
nie została jeszcze ujawniona w rejestrze). Strona skarżąca zarzuciła, iż zgodnie z treścią ogłoszenia sekcja VI.2 ust. 6 jedynie pełnomocnictwo do złożenia wniosku winno...

II SA/Po 489/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-05

są niezgodne z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [...]. W planie należało ujawnić złoża kopalin i powiązać z nimi inwestycje celu publicznego o znaczeniu...
i zagospodarowania przestrzennego)., Podsumowując, Sąd uznał legitymację Gminy [...] do zaskarżenia uchwały [...] ze względu na fakt, że nie tyle ujawniono w planie województwa złoże...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

skarżącej za bezzasadne i niezasługujące na uwzględnienie., Źródeł interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały E. L. upatrywała w materialnym prawie cywilnym...
i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa., Konstytucja RP w art. 87 ust. 1 - 2 wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa - źródła prawa powszechnie obowiązującego...

II OSK 3141/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

generowanego przez lotnisko) w odniesieniu do ujawnionych przez skarżącego w toku postępowania pierwszoinstancyjnego aspektów związanych z nieprawidłowością dokonywanego pomiaru...
kwalifikowanych wad kreujących podstawę do wyeliminowania uchwały 'nr [...]' z obrotu prawnego, w sytuacji gdy:, subsumpcja wskazanych regulacji in ius do ujawnionych...

II SA/Rz 670/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

nie ujawniły przed Sądami wszystkich aspektów sprawy, w tym wskazanych wyżej przez skarżącego okoliczności., W odpowiedzi na skargę Sejmik Województwa Podkarpackiego...
wykazania naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia postanowieniami zaskarżonego aktu, a nie tylko interesu prawnego. Zatem źródłem interesu prawnego...

II OSK 257/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

558/18 oddalił skargę kasacyjną. Zdaniem Stowarzyszenia wyroki te zapadły jednakże w stanie faktycznym, w którym organy nie ujawniły przed Sądami wszystkich aspektów sprawy...
może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Podkreślił, że źródłem interesu prawnego nie może być obowiązek należytego wykonania swoich celów...

II SA/Rz 671/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

z dnia 4 października 2018 r. II OSK 558/18 oddalił skargę kasacyjną. W ocenie skarżącego wyroki te zapadły jednakże w stanie faktycznym, w którym organy nie ujawniły...
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia postanowieniami zaskarżonego aktu, a nie tylko interesu prawnego. Źródłem interesu prawnego nie może być podnoszony...

III SA/Wr 852/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

przedstawienia przez wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawców, dokumentów podmiotowych dotyczących podwykonawców, a także podpisaniu tego załącznika przez ujawnionego...
przez podwykonawcę ujawnionego przez wykonawcę już na etapie składania ofert, gmina wskazała, że uchybienie to nie ma nawet charakteru formalnego. Wymóg wpisania nazwy...
1   Następne >   +2   5