Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania 'w szczególności', definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód...
nie ma podstaw, aby je kwestionować. Wyjaśnił również, że przedmiotowa opłata stanowi przychód z innych źródeł - wskazany w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT - który ma miejsce...

III SA/Lu 36/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

materialnej strony. W urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca w żaden sposób nie ujawniła z jakich źródeł się utrzymuje, z jakich środków zaspokaja...
. [...] m2 oraz oszczędności w kwocie [...] zł. Jako źródło dochodu rodziny skarżąca wskazała jedynie rentę matki w wysokości ok. [...] zł brutto. Ponadto podała, że matka...

IV SA/Po 133/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-19

miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2016 i 2017r., wskazania źródła...
finansowania wydatków ujawnionych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, w przypadku korzystania z pomocy finansowej należy udokumentować od kogo uzyskano wsparcie finansowe...

I OSK 3056/15 - Wyrok NSA z 2017-11-16

publicznej. Wyjaśnił też, że ujawnienie wnioskowanych informacji stałoby się dla podmiotów konkurujących z rzeczonymi spółkami źródłem szczegółowej wiedzy na ich temat...
precyzujące zakres informacji objętych tą tajemnicą. Ponadto organ podkreślił, że żądane informacje posiadają wartość gospodarczą i pozostają nieujawnione do wiadomości...

I OSK 876/16 - Wyrok NSA z 2018-04-19

ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem i taki obowiązek w zakresie zachowania poufności spoczywał i spoczywa nadal...
na U[...], jako zamawiającym. Co więcej, zawarte w treści umowy warunki, będące wynikiem negocjacji pomiędzy stronami, posiadają wartość gospodarczą i mogą stanowić źródło...

II SA/Wa 363/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

domowym. Ujawniła, że nie posiada majątku, ani rodziny, jest samotna, i utrzymuje się z pomocy ośrodka pomocy społecznej z którego otrzymuje ok. [...] zł miesięcznie...
, ponadto otrzymuje żywność z magazynu żywności, jest długotrwale bezrobotna, i z uwagi na stan zdrowia nie może podjąć każdej pracy zarobkowe. Strona ujawniła, że ponosi...

II SAB/Kr 52/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-29

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość...
warunki:, a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;, c...

III SA/Kr 1774/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-12

jakie jest źródło i wysokość dochodów jej samej oraz ojca a także jak kształtuje się wysokość stałych miesięcznych obciążeń gospodarstwa domowego na opłaty za prąd, gaz, wodę...
. postanowienie NSA z 18 czerwca 2004 r. FZ 165/04)., Oświadczeniu skarżącej nie można przypisać tej cechy. Z przyczyn sobie wiadomych skarżąca nie ujawniła stałych...

II SA/Wa 591/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i bratem. Ujawnił, że rodzina posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, a źródłem utrzymania rodziny...
. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Skoro skarżący nie posiada żadnego źródła utrzymania, i korzysta z finansowej pomocy rodziców i niewielkiego stypendium socjalnego to świadczy...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

nieujawnionego studenta, albowiem jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych okoliczności co do uprawnienia tego studenta do podważenia decyzji, na podstawie której skarżącej...
(w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 4) p.s.w. na finansowanie 'stypendium rektora dla najlepszych studentów' (art. 173 ust. 1 pkt 3 p.s.w.) jest jedynym źródłem...
1   Następne >   +2   +5   7