Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

V SA/Wa 1249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-23

ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł...
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także niezastosowanie przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września...

II GSK 946/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), 2...
ust. 1 i 3 ustawy o r.i.o., w przypadku gdy w toku działalności nadzorczej nad uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą budżetu, izba ujawni...

II GSK 159/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

., Odnosząc się do podniesionej na rozprawie kwestii dotyczącej wskazania źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta w załączniku do uchwały budżetowej Sąd zauważył...
materialnej budżetu. Oznacza ona zakaz łączenia przychodów z określonych źródeł z określonymi wydatkami publicznymi. Budżet organizować należy bowiem jako jedną pulę środków...

III SA/Gl 321/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-08

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi (ppkt b), zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych...
ze źródeł zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik...

II GSK 3517/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

na nierealistyczne ustalenie: dochodów w latach 2015-2019, źródeł finansowania deficytu w roku 2015, wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2015-2019, wielkości kwoty...
nadzoru nie kwestionuje, że są to źródła pozyskania środków niezgodne z prawem , pomimo tego wywodzi, że takie ujęcie należy traktować jako nierealistyczne. Zarzut...

I SA/Łd 687/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-05

publicznego (Dz. U. nr 298, poz. 1767), z uwagi na nierealistyczne ustalenie: dochodów w latach 2015-2019, źródeł finansowania deficytu w roku 2015, wydatków na przedsięwzięcia...
, że skarżąca wskazała na dwa różne sprzeczne sposoby-odmiennie w WPF oraz uchwale budżetowej , przy czym organ nadzoru nie kwestionuje, że są to źródła pozyskania środków...

I SA/Gl 1460/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

środkami publicznymi), funkcję koordynacji (umożliwia zharmonizowanie zróżnicowanych form i źródeł finansowania bieżących i wieloletnich celów działania jednostki samorządu...
harmonogramu czasowego i źródeł finansowania (zob.: L.Patrzałek, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty...

I SA/Gl 1461/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

wyznaczonych celów, a pozyskiwanymi i rozdysponowywanymi w tym okresie środkami publicznymi), funkcję koordynacji (umożliwia zharmonizowanie zróżnicowanych form i źródeł...
o planowanych do realizacji programach i projektach, z jednoczesnym podaniem harmonogramu czasowego i źródeł finansowania (zob.: L.Patrzałek, Wieloletnia prognoza finansowa...

II GSK 167/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

długu publicznego (Dz. U. nr 298, poz. 1767), z uwagi na nierealistyczne ustalenie: dochodów w latach 2015-2019, źródeł finansowania deficytu w roku 2015, wydatków...
, oceniało jej legalność z punktu widzenia skutków, jakie wywrze ta umowa dla długu publicznego. Problem zatem sprowadzał się do tego czy ww. umowa powinna być ujawniona...

I SA/Po 1459/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-12

jednostki do ujawnienia informacji dotyczących jej osoby, ale obowiązek taki może nałożyć tylko ustawa. Ten sam przepis ogranicza pozyskiwanie informacji o obywatelach...
składanej przez właścicieli nieruchomości. Podejmując taką uchwałę gmina jest jednak zobowiązania do przestrzegania ograniczeń, których źródłem są w szczególności art. 6m...
1   Następne >   2