Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II OSK 2439/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

ustawy o samorządzie powiatowym winien mieć swoje źródło w przepisach prawa administracyjnego, stwierdzić należy, że strona skarżąca nie wykazała, aby zaskarżona uchwała...
w administracji w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony...

III SA/Po 495/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-01

ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpieniu ich rozwiązaniami proekologicznymi; postanawia odrzucić skargę...
ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpieniu ich rozwiązaniami proekologicznymi., Spółka podniosła, że została...

III SA/Gd 432/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-28

, które ujawniło, że od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. A. B. pobierał od Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (zwanej dalej 'Spółką...
nr [...] w [...]. Ujawniono, że mogło w tym zakresie dojść do popełnienia przez niego przestępstwa, o którym mowa w art. 231 § 2 kk, to jest nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści...

IV SA/Po 1185/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-23

, że prawidłowe wykonanie zadania nałożonego na powiat w zakresie obowiązku usuwania pojazdów z dróg nie może stanowić dla powiatu źródła dodatkowego dochodu, a taki wniosek...
. W demokratycznym państwie prawnym każdy projekt aktu normatywnego powinien posiadać uzasadnienie. Służy ono ujawnieniu intencji prawodawcy i jest jednym z mechanizmów...

IV SA/Po 400/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły...
się w wyniku jednorazowego zastosowania. Akty prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) występujących poza organami administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie...

IV SA/Po 443/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-14

samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej...
) występujących poza organami administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów...

IV SA/Po 398/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące...
administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych...

IV SA/Po 442/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-14

terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące...
poza organami administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji...

IV SA/Po 399/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie...
poza organami administracji, a będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji...

II OSK 1643/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

o jej odrzucenie lub oddalenie. Organ zakwestionował istnienie legitymacji skarżącego do wniesienia skargi, co ma swoje źródło w przepisie art. 87 § 1 u.s.p. Uchwała nie naruszyła...
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - dalej: 'P.p.s.a.'), wynika z trzech źródeł. Pierwszym z nich jest skarga kasacyjna, w której strona swoją wolą, określa...
1   Następne >   +2   4