Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-07

ponoszonych wydatków oraz źródeł ich pokrycia, a ponadto wyciągów z rachunków bankowych). W wezwaniu zawarte zostało pouczenie, zgodnie z którym nieprzedłożenie w wyznaczonym...
' - '[...]'. Odnosząc się do źródła utrzymania 2-osobowej rodziny, wnioskodawczyni wskazała, iż otrzymuje zasiłek rodzinny na córkę w kwocie '[...]' oraz dodatek z tytułu...

II SA/Rz 830/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-22

w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z tych urządzeń. Na poparcie powyższych twierdzeń Skarżący przywołali orzeczenia sądów administracyjnych., W odpowiedzi...
w zaskarżonej uchwale wynika z uwzględnienia:, - średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,, - liczby osób korzystających...

II SA/Wr 464/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-11

jako źródło interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały powołała się na koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - decyzja...
prawa przedsiębiorcy górniczego do wydobycia kopalin i niewyznaczenia funkcji eksploatacji złóż w granicach obszaru górniczego '[...]', Wójt wyjaśnił, że ani ujawnione...

II OSK 631/18 - Wyrok NSA z 2018-10-03

obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 Kw, a także ich stref ochronnych związanych...
, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw (czyli m. in. elektrownie wiatrowe...

II SA/Lu 559/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-08

kwotę średniego miesięcznego dochodu wskazuje, że prócz wykazanych źródeł dochodu gospodarstwo domowe strony skarżącej posiada także źródła, których nie ujawniła ona...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

ustaleń w zakresie rodzaju planowanych do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, terminów ich budowy oraz źródeł ich finansowania. Organ wyjaśnił, że zgodnie...
technicznej planowanych do wybudowania, terminy ich budowy i źródła finansowania, zatem sformułowanie zawarte w skardze, iż Gmina U. nie zamierza budować...

II SAB/Wa 339/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-28

podzielone na kolejne lata od 2002 do 2011 roku. Jednakże po sprawdzeniu wskazanego źródła informacji, skarżący stwierdził brak w odpowiedzniej zakładce protokołu...
pełnomocnik skarżącego wnióśł o umorzenie postępowania, albowiem po żłożeniu skargi istotnie żądany dokument został ujawniony we wskazanej zakładce w Biuletynie Informacji...

II SA/Gd 775/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

pkt 5, § 30 ust. 3 pkt 4 oraz § 31 ust. 3 pkt 6 uchwały lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW na terenach...
symbolem P) lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w sytuacji gdy na terenach odpowiadających w Studium (uchwała...

II SA/Gl 1019/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-28

wniosła uwagi domagając się zmiany projektu planu poprzez uwzględnienie i ujawnienie złoża kruszywa naturalnego piasków podsadzkowych 'Marklowice2'. Uwagi nie zostały...
uwzględnione, a ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu nastąpiło w marcu 2017 r. Nadal jednak nie ujawniono przedmiotowego złoża, jak również nie wprowadzono...

IV SA/Po 596/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-05

') naruszyła ww. przepisy w związku z brakiem ujawnienia w części tekstowej i graficznej Planu udokumentowanego złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707...
. Na obszarze objętym postanowieniami zaskarżonego Planu występują udokumentowane złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707), które nie zostały ujawnione...
1   Następne >   +2   +5   +10   25