Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-18

oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dalszym ciągu skarżący nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków (pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego...
- uzasadnia przypuszczenie, że w rzeczywistości posiada on środki, których nie chce Sądowi ujawnić, na co zresztą zwrócił już wcześniej uwagę Naczelny Sąd Administracyjny...

II SAB/Po 112/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-14

kancelaryjną za sporządzenia uzasadnienia wyroku, więc musiał dysponować jakimiś środkami finansowymi, tym niemniej nie ujawnił ich źródła., Pismem z dnia 6 marca 2017 r...
z tego powodu: brak osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawca zakreślił rubrykę dotycząca źródeł dochodu i wysokość dochodu określił na 0 zł. Wysokość...

II SAB/Po 59/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-14

środkami finansowymi, tym niemniej nie ujawnił ich źródła., Należy podkreślić, że skarżący pomimo udzielenia odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku nie wyjaśnił...
domowego i na brak osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawca zakreślił rubrykę dotycząca źródeł dochodu i wysokość dochodu określił na [...] zł...

II SA/Go 888/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Żadne dane w nim ujawnione nie noszą cech konstytutywności. Dlatego wykreślenie spółki wodnej z katastru ma charakter...
p.p.s.a., skarżącej spółce akcyjnej przysługuje legitymacja do wniesienia skargi na postanowienie stwierdzające niedopuszczalność jej odwołania, gdyż jej źródłem są normy...

I SAB/Wa 263/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

osobiste zostawiła u męża w domu. Skarżąca ujawniła, że jej jedynym źródłem dochodu jest zasiłek okresowy w wysokości [...] zł. Ponadto wnioskodawczyni korzysta z doraźnej...
obejmującym ustanowienie adwokata. Niewątpliwie sytuacja materialna w jakiej znajduje się wnioskodawczyni, w tym fakt, iż źródłem jej dochodu jest niewielki zasiłek okresowy...

I SAB/Wa 262/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

swoje rzeczy osobiste zostawiła u męża w domu. Skarżąca ujawniła, że jej jedynym źródłem dochodu jest zasiłek okresowy w wysokości [...] zł. Ponadto wnioskodawczyni korzysta...
w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Niewątpliwie sytuacja materialna w jakiej znajduje się wnioskodawczyni, w tym fakt, iż źródłem jej dochodu jest niewielki zasiłek...

I SAB/Wr 10/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-27

, to jednak nawet jeśli wnioskodawca uzyskuje środki ze źródeł, których nie ujawnił, to i tak w pierwszej muszą być one przeznaczone na jego niezbędne utrzymanie i leczenie...

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-22

z nieujawnionych Sądowi źródeł pozyskuje środki materialne (finansowe lub rzeczowe) na zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb bytowych, względnie pozostaje na utrzymaniu...
, w jaki sposób i z jakich źródeł zaspokaja swoje podstawowe potrzeby bytowe - w zakresie bieżącego utrzymania. Nie przedstawił on bowiem nawet podstawowego wyliczenia kosztów...

I SAB/Wr 10/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-08

skarżącego, to jednak nawet jeśli wnioskodawca uzyskuje środki ze źródeł, których nie ujawnił, to i tak w pierwszej kolejności muszą być one przeznaczone na jego niezbędne...

II SA/Ke 633/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-24

, że są spadkobiercami ujawnionych w tej księdze właścicieli i zarzucając, że czynność polegająca na usunięciu zapisu odwołującego się do księgi wieczystej została dokonana...
została dokonana na wniosek Spółdzielni 'W.' ujawnionej w ewidencji gruntów jako władający, na podstawie dołączonej do wniosku opinii biegłego geodety J. K. oraz mapy...
1   Następne >   +2   +5   +10   19