Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Kr 1882/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-14

, że wnioskodawca w chwili obecnej nie posiada ujawnionych źródeł dochodu tj. nie jest przedsiębiorcą (nie prowadzi działalności gospodarczej od 25 marca 2014 r...
zakwestionowaną decyzję., Uzupełniając ustalenia poczynione na wcześniejszym etapie postępowania wskazano, że wnioskodawca w chwili obecnej nie posiada ujawnionych źródeł...

I SA/Ke 251/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-20

, że skarżąca stara się regulować swe zobowiązania, nie dowodzi, że posiada ona dodatkowe nieujawnione źródła dochodu i że nie czyni tego kosztem swoich niezbędnych...
, co nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym. Źródłem tych twierdzeń organu są bowiem wyłącznie nieuprawnione domniemania, oparte...

III SA/Wr 176/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-04

oprócz zaległości wobec Zakładu nie wykazuje innych zaległości. Powyższe, w opinii Zakładu może świadczyć, iż zobowiązana posiada nieujawnione źródła dochodu. Ponadto...
społecznej, a taka sytuacja może świadczyć, że skarżąca ma nieujawnione źródło dochodu. Ponadto organ wskazał, że skarżąca od momentu wyrejestrowania działalności gospodarczej...

III SA/Po 242/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-24

uznał jednocześnie, że Wnioskodawca nie ujawnił wszystkich źródeł dochodu. W ocenie organu kwota pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy po pokryciu stałych wydatków (58,00zł...
jego sytuacji majątkowej. Organ nie wziął pod rozwagę faktu pobierania zasiłku mieszkaniowego i tym samym bezpodstawnie przyjął, że Wnioskodawca posiada nieujawnione...

I SA/Kr 1916/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-17

gospodarczej oraz nie posiada ujawnionych źródeł dochodu: nie pracuje, nie pobiera świadczeń rentowych. Należy podkreślić, iż całkowita nieściągalność, o której mowa w ww...
uznał, iż aktualna sytuacja materialna zobowiązanego jest bardzo trudna. Pozostaje on aktualnie bez ujawnionych źródeł dochodu: nie pracuje, nie prowadzi działalności...

III SA/Wr 513/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

, w opinii Zakładu może świadczyć, iż zobowiązany posiada nieujawnione źródła dochodu. Ponadto Zakład wyraźnie podkreślił, że skarżący, który od [...] r. nie posiada tytułu...
innych zaległości, nie korzystał też z pomocy opieki społecznej, a taka sytuacja może świadczyć, że skarżący ma nieujawnione źródło dochodu. Ponadto organ wskazał...

I SA/Op 522/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-25

dochody z nieujawnionych źródeł. Można w tym miejscu zauważyć, że wobec skarżącego było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...
w [...], a z poczynionych przez ten organ ustaleń również nie wynika, aby zostały ujawnione jakiekolwiek dodatkowe źródła dochodu skarżącego. Wskazując na ewentualne...

V SA/Wa 1381/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

twierdzenie organu, dotyczące posiadania dodatkowych nieujawnionych źródeł dochodu także kłuci się ze stanowiskiem organu wskazującym, że ZUS nie kwestionuje stanu zdrowia strony...
ze znanych organowi dochodów, brak było możliwości stwierdzenia, że skarżący posiada dodatkowe nieujawnione źródło dochodów. Powoływanie się także na sprzedaż samochodu...

III SA/Wa 2010/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

nieujawnionych źródłach przychodów. W ocenie Sądu argumentacja organów w tym przedmiocie jest nielogiczna i wykracza poza zakres swobodnej oceny dowodów., Warto wskazać...
organu pierwszej instancji oraz wskazał, iż Skarżąca posiada konto osobiste w banku, co wskazuje na istnienie dochodu, którego nie ujawniła w oświadczeniu o stanie majątkowym...

I SA/Ol 854/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-25

dochodów osiąganych przez jej męża A.D., przy czym z uwagi na sygnalizowaną konsekwentnie przez stronę przez cały tok postępowania administracyjnego niechęć do ujawnienia...
źródeł i wysokości dochodów jej męża, które to dane - w ocenie strony - objęte są ochroną w ramach systemu ochrony danych osobowych, Sąd uznał za niecelowe, wobec przyjętej...
1   Następne >   +2   +5   +10   70