Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

V SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

' wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych - vide art. 61. W przedmiotowej sprawie umorzenie...

I OSK 2496/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

więc z tego, że nie jest dopuszczalne realizowanie omawianego uprawnienia na dwa równoległe sposoby., Sąd wskazał, że skarżący w okresie ujawnionym w sentencji decyzji pełnił służbę...
Zbrojnych RP, która to ustawa stanowi podstawowe źródło uprawnień mieszkaniowych żołnierzy., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł K. M. Wyrok zaskarżył w całości...

II GZ 64/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-17

skarżącej przekraczają jej dochody, co pozwala domniemywać, że posiada ona jeszcze inne źródła dochodu, których nie ujawniła., W konkluzji Sąd stwierdził, że ma obowiązek...

II SA/Wa 1841/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

, w jakim czasie ww. negatywna przesłanka wypłaty świadczenia została ujawniona. Istotnym jest, że istniała ona zarówno w dacie złożenia przez stronę wniosku o wypłatę...
naruszenie przepisów postępowania poprzez wydanie kolejnego rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, mimo nie ujawnienia nowych okoliczności, a także z naruszeniem zasad, na jakich...

II SA/Wa 2232/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

., Przechodząc do materii niniejszej sprawy wskazać należy, że okolicznością niesporną było to, iż skarżący w okresie ujawnionym w sentencji decyzji pełnił służbę...
, która to ustawa stanowi podstawowe źródło uprawnień mieszkaniowych żołnierzy., W tym stanie sprawy, nie podzielając argumentów zawartych w złożonej skardze oraz uznając...

I OSK 1349/15 - Wyrok NSA z 2016-06-14

poprzez niezastosowanie art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa, mogą stanowić...
art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa, mogą stanowić podstawę...

I OSK 2109/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

- z dnia [...] września 1978 r. stanowi dla niej źródło prawa podmiotowego. W takim bowiem przypadku doszłoby do bezprzedmiotowości postępowania, gdyż - gdyby podzielić...
rozstrzygnięcia w zaskarżanym wyroku - w relacji do nie ujawnionych jako przyjętych sądowych ustaleń faktycznych w sprawie - obiektywnie nie jest możliwa, a w każdym...

II SA/Wa 1442/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

poprzez niezastosowanie art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa...
ust. 1 i 2 Konstytucji RP, polegające na przyjęciu, iż wytyczne Prezesa WAM, które ten sam organ nie uznaje jako źródła prawa, mogą stanowić podstawę rozstrzygnięcia...

I OSK 2439/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

, mimo nie ujawnienia nowych okoliczności, a także z naruszeniem zasad, na jakich zmiana rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym jest dopuszczalna...
, przemawia wykładnia systemowa i funkcjonalna, bowiem pomoc ta pochodzi z tego samego źródła tj. środków publicznych., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II SA/Wa 1403/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

w przedmiotowym lokalu. Skarżąca takiej woli w trakcie wizyty w organie nie ujawniła, nie został sporządzony żaden protokół zawierający stanowisko skarżącej w tym zakresie...
źródło w innej normie prawa materialnego., Bezprzedmiotowość postępowania występuje w sytuacji, gdy brak jest któregokolwiek z elementów konstruujących przedmiot...
1   Następne >   2