Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

I OSK 1872/14 - Wyrok NSA z 2015-10-01

dla konkurentów źródło informacji o charakterze biznesowym, a ich ujawnienie mogłoby narazić przedsiębiorców na niepowetowane straty. Przedsiębiorcy podjęli zaś niezbędne...
one tajemnicę przedsiębiorcy i nie podlegają ujawnieniu. Jednocześnie organ wskazał, że ogólny przedmiot działalności nowego przedsiębiorcy został podany w komunikacie...

VI SA/Wa 1364/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

'[...]', ujawnionej w K. jako niebezpieczna, z kodem zabawki '[...]', sprowadzonej przez 'P.' Sp. z o.o. ustalono, iż ciąg pierwszych 12 cyfr jest taki sam. Zdaniem organu...
ma swój wyłączny numer, zdaniem Prezesa UOKiK, można stwierdzić, iż obie zabawki '[...]' - ujawniona w K. i zaimportowana przez 'P.' Sp. z o.o. są tymi samymi niebezpiecznymi...

II SA/Wa 1893/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-06

że za ich ujawnieniem przemawia nadrzędny interes publiczny (art. 4 ust. 2)., Prezes UOKiK powołał również orzeczenia sądów unijnych (wyrok Sądu (druga izba) z dnia 12 maja 2015 r...
do dokumentów z akt postępowania kontrolnego w sprawie pomocy państwa istnieje ogólne domniemanie, iż ich ujawnienie stwarza zagrożenie dla ochrony interesów handlowych...

II SA/Wa 2178/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

ujawnieniu. Jednocześnie organ wskazał, że ogólny przedmiot działalności nowego przedsiębiorcy został podany w komunikacie prasowym Prezesa UOKiK, dostępnym na stronie...
mają charakter poufny, posiadają dla nich istotne znaczenie gospodarcze i nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, tym samym podmioty te podjęły niezbędne kroki w celu...

VI SA/Wa 558/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

2019 r. (nr akt kontroli: ZNP.8361.28.2019)., W okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie przepisów po raz pierwszy organ ujawnił jedenaście...
, powierzchnia sklepowa, liczne zmiany cen czy konieczność codziennego wykładania nowych partii towarów. Przedsiębiorca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek ujawnić...

VI SA/Wa 35/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

i interesów konsumentów - na zakwestionowanych ww. partiach produktów nie było m.in. informacji dotyczącej źródła ich pochodzenia, zawartości netto, terminu przydatności...
2010 r. zwrócono się o pomoc do Komendanta Komisariatu Policji w K., w celu wyegzekwowania niezbędnych dokumentów do oceny źródła pochodzenia towarów i legalności...

II GSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

tych produktów ujawniono obecność tłuszczu obcego, a nadto w składzie masła ujawniona została też zawyżona zawartość wody. Opierając się na wynikach badań organ uznał, że stosując...
wiarygodność wyników badań ujawnionych w sprawozdaniach i prawidłowość ustaleń organu poczynionych na ich podstawie, co do zafałszowania zbadanych artykułów., Na koniec WSA...

II SA/Wa 3744/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-04

Europejską, a także korespondencja z Ministerstwem Skarbu Państwa), w której dyspozycji jest Prezes UOKiK, to dopiero źródło informacji, z których koniecznym byłoby...
im klauzuli 'poufne', jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy z 2010...

II GSK 1410/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

, że niespełnienie zadeklarowanej jakości zgodnie ze sprawozdaniem z badań, polegało na ujawnieniu niewłaściwej gąbczastej tekstury po rozmrożeniu, a po obróbce termicznej...
wykonania badań i wyników tych badań. Wskazał w tym aspekcie na obszerne stanowisku organu uznając, że nie ma podstaw, by podważać wiarygodność wyników badań ujawnionych w ww...

VI SA/Wa 2969/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ujawniły się dwa nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Przedstawiciele...
pierwszej linii, której źródłem była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 dnia czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNP 2000/19/702 stoją na stanowisku...
1   Następne >   3