Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III SAB/Kr 18/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-29

' wpisała siebie i ojca., W rubryce 7 'Majątek' wpisała dom składający się z trzech izb., W rubryce 10 'Dochody' zadeklarowała '0,00 zł'. Nie ujawniła źródła ani wysokości...
, że pomimo wezwania skarżąca nie ujawniła m.in. stałych miesięcznych obciążeń związanych z utrzymaniem domu i opłaceniem mediów, zbyła milczeniem pytanie jak przy deklarowanym...

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-17

miesięcznie - nie ujawnił przy tym źródła ich pozyskania. Zatem sumując kwoty wydatków i następnie odejmując je od kwoty świadczenia rentowego matki skarżącego powstaje nadwyżka...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-20

miesięcznie - nie ujawnił przy tym źródła ich pozyskania. Zatem sumując kwoty wydatków i następnie odejmując je od kwoty świadczenia rentowego matki skarżącego powstaje...

I OZ 50/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

oraz skarg, których tylko w okresie od stycznia do września 2005 r. w tutejszym Sądzie zarejestrowano 282, wskazuje na nieujawnione przez skarżącego źródła dochodu...
mieszkania nie stanowiła dla niego źródła jakiegokolwiek dochodu nie mają znaczenia, bowiem z urzędu wiadomym jest fakt, iż skarżący w dniu 9 maja 2000 r. zawarł akt...

II SA/Sz 1130/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-06-14

w sprawie, a wobec podejmowanych przez P. J. działań, dowodzą o istnieniu nieujawnionych przez wnioskodawcę źródeł dochodu., Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne...

II SA/Łd 621/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-05

dokumenty stanowią zbiór tego rodzaju dokumentów, których ujawnienie nie tylko mogłoby, ale wręcz naruszałoby interes indywidualnego przedsiębiorcy nawet w sytuacji...
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie informacji o toczących się postępowaniach...

I OSK 822/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

fizycznej, gdyż udzielenie szczegółowych informacji prowadziłoby do faktycznego ujawnienia zarobków konkretnych pracowników. Organ wskazał, że informacje o wysokości...
, że odwołanie uznano za uzasadnione wyłącznie z tej przyczyny, że organ I instancji nie odebrał od pracowników oświadczeń w zakresie ewentualnej zgody na ujawnienie wysokości...

II SA/Sz 331/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

wniosku A.W. odmówił udzielania informacji publicznej w części dotyczącej imion, nazwisk osób fizycznych oraz nazw osób prawnych i ich siedzib ujawnionych na wokandach...
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość...

I OZ 1106/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

oświadczeń i dokumentów źródłowych. W odpowiedzi T. K. podał, że nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny, od której nie otrzymuje dochodów...
. W odniesieniu do źródeł dochodów rodziny wskazał, że z pytaniem tym należy zwrócić się wprost do członków jego rodziny. Tym bardziej, że art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Po 573/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-20

- jak we wniosku o przyznanie prawa pomocy - że nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny, od której nie otrzymuje dochodów. W odniesieniu do źródeł...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie stanowi podstawy do żądania od wnioskodawcy podania źródeł dochodów członków jego rodziny...
1   Następne >   +2   +5   +10   14