Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 869/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-27

bowiem, że jeżeli wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach główne źródło ciepła gospodarstwa domowego nie zostało ujawnione w ewidencji emisyjności budynków...
źródeł ciepła I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia 11 stycznia 2023 r. nr PS.513.II.N.384/N/2022; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...

VI SA/Wa 1426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

2017 r. przeprowadzono demontaż 10 sztuk neutralizatorów ładunków elektrostatycznych zawierających źródła promieniotwórcze Pu-239, nie posiadając przy tym stosownego...
z siedzibą w [...], nie posiadały stosownego zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na obsłudze urządzeń zawierających źródła...

III OSK 1036/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

są w ramach Funduszu Wyborczego (art. 35 i nast. ustawy o partiach politycznych)., Partie są zatem zobligowane do ujawnienia wszelkich informacji związanych ze źródłami...
publicznej, nie tworząc zamkniętego katalogu źródeł i rodzajów informacji posiadających przymiot informacji publicznej., Zgodnie z utrwalonym już w tym względzie...

II SA/Wa 897/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-29

., W oświadczeniu wskazała, że pozostaje w gospodarstwie domowym z mężem. Źródłem dochodu rodziny są emerytury w wysokości [...] zł męża i [...] zł skarżącej...
. Wnioskodawczyni ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, który wymaga remontu. Strona ujawniła, że ponosi wydatki na: opłacenie ciepłej wody [...] zł...

II SA/Wa 993/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

i bezrobotnym synem. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, a głównym najemcą mieszkania jest żona. Skarżący ujawnił...
ujawnił, że ponosi wydatki w postaci [...] zł, na opłacenie czynszu za mieszkanie, [...] zł na opłacenie prądu, i [...] zł na koszty leczenia., Uzasadniając wniosek skarżący...

II SA/Ol 1179/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-22

odwołując się w tej mierze do Wikipedii, a ta nie jest źródłem normatywnym. Podniosła, że odmowa udostępnienia informacji, zamiast stosownej anonimizacji, odbiega...
, które są prywatne, a które straciły już ten przymiot w związku z ujawnieniem ich przez pokrzywdzoną. Nadto, w okolicznościach tej sprawy, udostępnienie uzasadnienia konkretnego...

II SAB/Wa 1093/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

przez Biuro Ochrony Rządu przy ul. [...] w W., w szczególności: kto opracował i zatwierdził projekt techniczny tego monumentu, ujawnienie kosztorysu jego ustanowienia...
, scenariusza i kosztów jego odsłonięcia, ujawnienia osoby duchownej, która poświęciła wskazany monument,, 2) zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych wzoru projektu...

II SA/Wa 1909/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-27

-bytową, a także o ujawnienie sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej. Pomimo ponagleń ze strony organu wnioskodawca nie nadesłał żadnych dodatkowych wyjaśnień i dokumentów...
. Posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe, a źródło jej utrzymania stanowi emerytura w kwocie netto 2360,97 zł. Emerytura ta obciążona...

I OSK 1928/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

, będących źródłem zobowiązań i należności budżetowych oraz państwowych funduszy celowych, będących w dyspozycji Ministra. Podano, iż rejestry prowadzone są w formie...
sporządzenie wydruków rejestrów., W piśmie tym wskazano także na sposób przeszukiwania rejestrów według zawartych w nich danych: numeru rejestru, źródła finansowania, numeru umowy...

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-16

na formularzu W. K. ujawnił, że nie posiada majątku, zamieszkuje w zadłużonym i zdewastowanym mieszkaniu. Jego dochód stanowią świadczenia w wysokości [...] uzyskiwane...
wniosek W. K. wykazał, że pozostaje w trudnej sytuacji materialnej. Skoro źródłem utrzymania skarżącego jest renta we wskazanej przez niego kwocie, i dodatkowo co wynika...
1   Następne >   +2   5