Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1619/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

finansowe, których źródeł skarżący nie ujawnił. We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że poza emeryturą nie ma innego dochodu oraz ponosi wysokie koszty...
emerytalnego. Także analiza operacji dokonywanych na koncie należącym do córki skarżącego zaprzecza jakoby jedynym źródłem dochodu córki skarżącego był zasiłek dla bezrobotnych...

II GSK 906/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

będzie takie jego prowadzenie, które nie dopuści do przekazania, ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę usługodawcy. Prowadząc postępowanie w sprawie zawarcia...
, poz. 926 ze zm.)., Zdaniem Sądu nie można podzielić poglądu, że oferta konkurencyjnego świadczeniodawcy w sposób nieograniczony podlega ujawnieniu innym...

I OSK 931/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

i poufności wszelkich informacji i dokumentów, które zostały ujawnione, przygotowane w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikłych z procesu oceny'. Dlatego, w ocenie organu...
o dofinansowanie źródłem obowiązku zachowania poufności, wynikającym z obowiązujących procedur, utworzonych w celu właściwej realizacji przez organy państwowe programów...

II GSK 366/13 - Wyrok NSA z 2014-05-29

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem uczciwej konkurencji jest takie jego prowadzenie, które nie dopuszcza do przekazania, ujawnienia...
Sąd zanegował stanowisko strony, z którego wynikało, że oferta konkurencyjnego świadczeniodawcy w sposób nieograniczony podlegała ujawnieniu innym świadczeniodawcom. Sąd...

VI SA/Wa 1291/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

tajne' albo wyłączenie wglądu do akt ze względu na nieistniejący i nieujawniony ważny interes państwowy, a co za tym idzie - niewydanie postanowienia, o którym mowa w art...
skarżącej, jak również niewskazanie źródła tej procedury, tj. przepisu ustawy o świadczeniach lub stosownego rozporządzenia, tudzież chociażby zarządzenia Prezesa NFZ, wydanego...

VI SA/Wa 1103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

),, - bezpodstawne i nieuzasadnione objęcie akt sprawy klauzulą tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne' albo wyłączenie wglądu do akt ze względu na nieistniejący i nieujawniony...
negocjacji, nieopublikowanie tej procedury przed konkursem ofert, niezaznajomienie z tą procedurą skarżącej, jak również niewskazanie źródła tej procedury, tj. przepisu...

VI SA/Wa 2536/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

- złożenia odwołania od rozstrzygnięcia, włączony zostaje obowiązek ujawnienia danych decydujących o rankingu ofert i ma on źródło w art. 73 k.p.a. Wobec tego cała oferta...

II SA/Wa 954/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

o zachowaniu ich w poufności i poprzez błędne uznanie, iż udostępnienie informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem spowoduje ujawnienie danych wrażliwych przedsiębiorstw...
, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 2) są to informacje poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości...

I OSK 752/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

są to quasi autorskie programy inwestycyjno-rozwojowe, które zawierają określony cel realizacji, sposób realizacji i źródła jego finansowania. Podpisany wniosek...
, który zawiera program rozwoju, źródła finansowania, sposób i cel realizacji, tajemnice przedsiębiorcy, musi być dokonywana każdorazowo indywidualnie, albowiem osadzona...

VI SA/Wa 516/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-09

danych osobowych. Ustawowo chronione dane osobowe zawarte w ofercie nie podlegają ujawnieniu., Skarżąca w dniu [...] lipca 2012 r. ponowiła wniosek o dopuszczenie...
. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę...
1   Następne >   +2   6