Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II SA/Wa 2642/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii...
której bank te czynność wykonuje' lub tajemnicą zawodową w zakresie wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług oraz że ujawnienie takiej informacji 'mogłoby narazić...

VI SA/Wa 1106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

zezwolenia na prowadzenie izby rozrachunkowej, ani też nie jest źródłem prawa wewnętrznego. Strona skarżąca zauważyła, że opis procesu rozrachunku został sporządzony...
od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa'. Strona skarżąca uznała...

II SA/Wa 197/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

podlegających tej opinii, a osoby te powinny liczyć się z okolicznością ujawnienia swoich danych osobowych w związku z ubieganiem się o stanowisko w instytucji zaufania...
opinii Prezesa NBP, w tym danych osobowych osób podlegających tej opinii, a osoby te powinny liczyć się z okolicznością ujawnienia swoich danych osobowych w związku...

II SA/Wa 3192/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

płatniczych, które wykluczają ujawnienie informacji o umowie,, - niepodlegających udostępnieniu, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy., Wykonanie czynności związanych...
postaci, choć organ posiada dokumenty, które stanowią źródło tej informacji, a także zbiór danych na temat wszystkich zawartych umów. Zadośćuczynienie wnioskowi Skarżącej...