Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 266/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

wniosek o nieujawnieniu źródeł dochodów oraz bezpodstawnie zmarginalizował bieżące wydatki strony na utrzymanie jej i rodziny. Nie ustalił, czy w sytuacji M. P...
[...] zł, natomiast dochód wyniósł [...]zł., 1.3 Organ podniósł, że wydatki przekraczają dochody, co wskazuje, iż wnioskodawczyni nie podała wszystkich źródeł dochodu...

I SA/Ke 102/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

. postępowanie wyjaśniające nie ujawniło żadnych innych zdarzeń losowych, które miałyby wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej M. Z., uniemożliwiając opłacenie składki...
oraz w ponownie przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym nie ujawniono, jak ustalił organ, żadnych innych zdarzeń losowych, które miałyby wpływ na zmianę decyzji w sprawie...

III SA/Wa 2033/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

., Reasumując Prezes KRUS stwierdził, że w sprawie nie zachodzą żadne przesłanki do umorzenia zadłużenia jako że nie ujawniono zdarzeń losowych mających wpływ na podjęcie...
. Jednocześnie mimo trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się Skarżący brak jest podstaw do umorzenia składek z uwagi na posiadane przez niego źródło dochodu...

I SA/Ke 427/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-25

, że wyłącznym źródłem jego utrzymania jest świadczenie emerytalne wypłacane przez KRUS oraz czynsz z tytułu umowy dzierżawy w kwocie 100 zł rocznie. Dodał, że zapożycza...
się u sąsiadów., Organ stwierdził, że miesięczne stałe wydatki strony znacznie przewyższają podane dochody co wskazuje, że wnioskodawca nie przedstawił wszystkich źródeł...

III SA/Łd 828/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-07

nie pokrywały ujawnionych wydatków. Dlatego też organ określił je na podstawie dostępnych organowi źródeł. Ustalił w związku z tym, że poza wyżej wymienionymi dochodami...
nie uznał wniosku strony. Przedstawione przez organ okoliczności nie zostały poparte szczegółową analizą wysokości źródeł dochodów i porównania ich wysokości do niezbędnych...

I SA/Bk 124/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-05

materialną i finansową spowodowaną niskimi dochodami, z gospodarstwa rolnego, a także brakiem innych źródeł dochodu., Decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. Nr [...] Prezes Kasy...
sytuacją materialno-bytową, uzyskiwaniem niewielkich dochodów z niedoinwestowanego gospodarstwa rolnego, które jest jedynym jego źródłem dochodu oraz konieczność ponoszenia...

I SA/Ol 510/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-24

społecznego rolników (k.29), kserokopię oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania z dnia 15 sierpnia 2015r. (k.30 - 32), kserokopię 'odwołania...
, iż skarżący pomimo wezwania nie ujawnił sytuacji materialnej w pełnym zakresie, co uniemożliwiło ocenę jego rzeczywistych możliwości płatniczych., W sprzeciwie skarżący wniósł...

I SA/Ol 510/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-13

społecznego rolników (k.29), kserokopię oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania z dnia 15 sierpnia 2015r. (k. 30 - 32), kserokopię 'odwołania...
natomiast kserokopii oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania z dnia 15 sierpnia 2015r. złożonego do sprawy o sygn. akt '[...]', nie wypełnia...

I SA/Ke 177/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

małżonka W. G. nie ujawniła zobowiązana wszystkich okoliczności mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dnia 16.06.2001r małżonek zobowiązanej...
rozpoczął działalność gospodarczą i ta okoliczność dawała podstawę do objęcia jej małżonka ubezpieczeniem społecznym w ZUS. Okoliczności te zostały ujawnione dopiero w czerwcu...

III SA/Lu 670/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-13

przez organ. Drzewa zasadzone w tym gospodarstwie jeszcze nie owocują. Skarżąca nie ma dodatkowych źródeł dochodu i wraz z mężem T.K. utrzymuje się z emerytury męża uzyskiwanej...
kopie z księgi wieczystej nr [...], w której wpisano ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w tej księdze z rzeczywistym stanem prawnym...
1   Następne >   3