Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I GSK 1610/21 - Wyrok NSA z 2022-06-08

, gdy zaistnieją łącznie wszystkie przesłanki, wymienione w tym przepisie, tj.: po pierwsze, ujawnione muszą zostać nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, po wtóre, muszą...
publicznej, wydającemu decyzję., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko organów, że w sprawie ujawniły się 'nowe okoliczności' istniejące w dniu...

II SA/Wa 1599/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą definicją przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne...
warunkach umowy bez wątpienia posiada wartość negocjacyjną, a tym samym gospodarczą. Stanowi ona cenne źródło informacji dla konkurencji i może wpływać na pozycję rynkową...

I OSK 511/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

źródło informacji dla konkurencji i może wpływać na pozycję rynkową przedsiębiorcy., Ponadto wnioskowana informacja nie została ujawniona, a TVP S.A. podjęła działania...
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...

II SA/Wa 745/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

przed prawem do informacji publicznej;, - przedmiotowa umowa jest zawierana w sferze finansów publicznych, opłacana środkami publicznymi i tym bardziej za ujawnieniem...
., Organ wskazał, iż żądana informacja nie może być ujawniona, gdyż TVP S.A. podjęła działania dla zachowania przedmiotowej informacji w poufności. Umowa łącząca TVP S.A....

II SA/Wa 2839/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

, a nie dopiero w wyniku otrzymania przez przedsiębiorcę wniosku o ich ujawnienie. Informacja poufna nie nabywa bowiem cech poufności z uwagi na żądanie jej udostępnienia. Cecha...
. Informację można uznać za chronioną na podstawie u.z.n.k. tylko wówczas, jeśli jest ona poufna. Pozostałe przesłanki w postaci braku ujawnienia informacji i podjęcia...

II GSK 209/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

oraz jedynego źródła utrzymania, skoro skarżący ani źródeł utrzymania, ani jego kosztów nie ujawnił. Powyższe oznacza brak możliwości dokonania oceny twierdzeń wniosku pod kątem...
., Przede wszystkim podkreślić należy, że wykonanie decyzji nakładającej na stronę obowiązek uiszczenia należności pieniężnej tylko w wyjątkowych przypadkach jest źródłem...

II SA/Wa 1931/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

i podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej. Pojęcie prywatności dotyczy szerokiego zakresu zdarzeń związanych z osobą fizyczną. Ujawnienie ww. danych...
mogłoby doprowadzić do zidentyfikowania osoby fizycznej. Fakt, że Skarżąca nie żąda ujawnienia imienia i nazwiska beneficjenta, pobierającego dopłaty do ww. działki...

V SA/Wa 1034/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

pomidorów ujawnionej w kontroli WIJHARS, a także do faktu dokonywania zbiorów pomidorów do celów handlowych w okresie zielonych zbiorów z tej samej powierzchni...
EHEC' złożonego w dniu [...] lutego 2013 r. przez pełnomocnika strony A. K., ujawniona została dopiero w trakcie przeprowadzonej przez WIJHARS w dniach [...] stycznia 2013...

I OSK 2810/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

finansów publicznych, opłacana środkami publicznymi i tym bardziej za ujawnieniem kwoty przemawia art. 35 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w zaskarżonej decyzji...
[...] marca 2013 r. utrzymał w mocy swoje poprzednie rozstrzygniecie., Organ wskazał, iż żądana informacja nie może być ujawniona, gdyż T. S.A. podjęła działania...

II GZ 368/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

sytuacja nie odnosi się do skarżącego. Z akt sprawy wynika, iż źródłem miesięcznego utrzymania skarżącego i jego małżonki są świadczenia emerytalne w łącznej wysokości...
rachunek bankowy skarżącego wykazuje dodatnie saldo w wysokości [...] zł. Z powyższego wynika, że skarżący posiada stałe źródło dochodu (świadczenie emerytalne...
1   Następne >   +2   +5   8