Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SA/Wa 1145/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

z postępowaniem refundacyjnym, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa; mogą być zatem ujawnione,, - zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
o konkurencji'; zgodnie z nią przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne...

II SA/Wa 1535/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

do informacji publicznej i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim, należy uznać za 'odpowiednie' (art. 11 ust. 4 z.n.k.), 'rozsądne w danych okolicznościach'. Organ wskazał...
, że dla uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, oprócz nieujawnienia do informacji publicznej, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki...

II SA/Wa 1016/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

, a więc informacji stanowiących niepodlegającą ujawnieniu tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto powinny być zanonimizowane decyzje refundacyjne i ich uzasadnienia w zakresie...
wszelkie niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w związku, z czym informacje te są poufne i podlegają ochronie przed ujawnieniem na podstawie art. 5 ust. 2...

II SA/Wa 1777/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

instrumentów dzielenia ryzyka stanowią cenne źródło dla innych konkurencyjnych podmiotów działających na rynku., Organ dodał, że zgodnie z art. 37 ustawy o refundacji, Minister...
ujawnieniu, a pozostałe informacje nie są jawne. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia zarówno w świetle przepisów konstytucyjnych jak i ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 1625/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

potencjału członków Konsorcjum. Informacje te nie zostały ponadto ujawnione do wiadomości publicznej, a członkowie Konsorcjum podjęli działania - opisane szczegółowo...
jedynie czynności realizowanych na jej podstawie., Na podstawie wyjaśnień złożonych przez lidera Konsorcjum Zarząd Szpitala uznał, że żądane informacje nie zostały ujawnione...

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...
dokonując oceny legalności wymienionej decyzji powinien był - jego zdaniem - uwzględnić, że skoro zarządzenie Prezesa NFZ nie jest źródłem prawa powszechnie...

IV SA/Wa 570/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

, jako urządzeniem będącym źródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego, a funkcją tego obszaru przewidzianą w statucie uzdrowiska., Organ administracji nadto...
podniósł, że statut uzdrowiska miasta U. stanowi źródło prawa, którego przepisy umożliwiają ochronę środowiska naturalnego niezbędnego do prowadzenia i rozwijania lecznictwa...

II SA/Wa 895/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

. Powyższe stanowi cenne źródło dla innych konkurencyjnych podmiotów działających na rynku. Wysoce prawdopodobne jest również, że udostępniona informacja mogłaby zostać...
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...

II SA/Go 308/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej., We wykazach organ ujawnił wyniki końcowe postępowania konkursowego oraz ranking końcowy. W tabeli organ...
, poprzez zastosowanie do oceny ofert nieujawnionych w ogłoszeniu dokumentów pod nazwą 'Procedura konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach...

II SAB/Wa 796/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

o nieujawnianie danych dotyczących ich produktów. Przedmiotem opinii Komisji były również wyroby medyczne, przy czym informacje w tym zakresie nie zostały ujawnione...
wnioskodawcę o braku stosowania trybu wnioskowego w związku z ujawnieniem żądanej informacji w BIP., Nie zawsze jednak wskazanie podmiotowi żądającemu informacji publicznej...
1   Następne >   +2   6