Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 3207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość...
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Przedsiębiorstwo załączające do akt sprawy...

VII SA/Wa 1548/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 'Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości...
produkcji i sprzedaży, a także źródła \iaopatrzenia i zbytu. Przedsiębiorstwo załączające do akt sprawy materiały zawierające \informacje stanowiące jego istotne tajemnice...

VI SA/Wa 394/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

bezprzedmiotowości postępowania ujawni się wtedy, gdy przedmiot rozstrzygnięcia w sprawie prawnie nie istnieje., Nadto organ wskazał również, powołując się na orzecznictwo...
, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym...

I OSK 826/07 - Wyrok NSA z 2008-05-29

o stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji w okolicznościach ujawnionych w sprawie, a ponadto czy postępowanie administracyjne nie stało się bezprzedmiotowe. Jak wynika...
, nie może stanowić źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej i wywierać skutków prawnych w stosunkach wewnętrznych w sferze prawa cywilnego...

VI SA/Wa 1043/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

sytuacyjno-wysokościowy Portu [...]., Pismo to zostało podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym., W piśmie z [...] listopada 2019 r...
, ujawnionym w KRS., Prezes UTK wezwał ZMP[...] do ponownego przesłania pism z [...] października 2019 r. i [...] listopada 2019 r. podpisanych zgodnie ze sposobem reprezentacji...

II SAB/Ol 3/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

doprowadziłoby do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i podmiotów współpracujących ze Spółką., W piśmie procesowym z dnia 22 grudnia 2012 r., skarżący podtrzymał...
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności środki własne...

VII SA/Wa 1667/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

jest traktowanie tego narzędzia jako środka racjonalizującego naruszenie postanowień przepisów i ujawnionych, w trakcie kontroli nieprawidłowości polegających na braku...
prawa powszechnie obowiązującego wskazane w art. 87 Konstytucji RP, a nie przepisy aktu prawa, o charakterze wewnętrznym, który nie stanowi źródła prawa powszechnie...

I OSK 647/08 - Wyrok NSA z 2009-04-24

prawo przysługiwało, utracił zdolność do zachowania tego prawa albo wygasła instytucja stanowiąca źródło tego prawa. Za nieodwracalny skutek prawny uważa...
wojennych nie ujawnił swoich praw w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, mimo że stwierdzenie nabycia spadku uzyskał w dniu [...] maja 1947 r...

VII SA/Wa 2045/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

podróżny odbywa przejazd. W kontekście powyższego przepisu Rozporządzenia (mającego, zgodnie z zasadami wynikającymi z tzw. pierwotnych źródeł prawa europejskiego...
uzasadnieniu., Ujawnione naruszenia art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a. powodują uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej...