Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GZ 404/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

. Niemniej jednak z nieznanych przyczyn zaniechał przedstawienia własnych źródeł dochodów, w szczególności poprzez ujawnienie posiadania rachunku bankowego i obrotów...
do ujawnienia osobistych źródeł dochodów należy stwierdzić, że uiszczenie wpisu w kwocie 200 zł od wniesionej skargi nie spowoduje nadmiernego uszczerbku w utrzymaniu...

II SA/Wa 1729/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

złożonym na urzędowym formularzu podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką. Ujawnił, że nie posiada majątku i zgromadził oszczędności w kwocie [...] zł...
. Skarżący ujawnił, że zamieszkuje wraz z matką w jej mieszkaniu o powierzchni [...] m2, matka spłaca linię kredytu odnawialnego w wysokości [...] zł. Skarżący ujawnił...

I OZ 164/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

oświadczył, że nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny, ale nie otrzymuje od niej żadnych środków. Z uwagi na brak źródeł dochodów nie składał...
, że nie ewidencjonuje kwot jakie jego rodzina przeznacza na jego utrzymanie, dlatego nie może ich podać. Nie jest w stanie podać źródeł finansowania jego utrzymania. Podkreślił...

VI SA/Wa 2233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-18

poprzez nadesłanie:, 1) pisma wskazującego źródła utrzymania, w szczególności oświadczenia czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy...
kopii szeregu dokumentów, które przedstawiłyby źródła utrzymania jak i ich wysokość. W ocenie Sądu wezwanie w tym zakresie nie naruszało art. 255 p.p.s.a....

II SA/Wa 600/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

. Wiedza w tym zakresie innych podmiotów (w tym skarżącego), uzyskana z innych źródeł, nie może zaś mieć wpływu na udostępnienie lub odmowę ujawnienia informacji publicznej...
Źródłem tej normy jest art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym, ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę...

I OSK 397/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

K.p.a. Minister Sprawiedliwości stwierdził,, iż ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości wskazują, że Stowarzyszenie nie dopełniło obowiązku przeznaczania zasądzonych...
administracyjne, i eksploatacyjne należało uznać za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem., W związku z tym, iż Stowarzyszenie nie posiada żadnych źródeł dochodów...

VI SA/Wa 2624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

został wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez nadesłanie:, a. pisma wskazującego źródła utrzymania, w szczególności oświadczenia czy skarżący korzysta...
dokumentów, które przedstawiłyby źródła utrzymania jak i ich wysokość. W ocenie Sądu, wezwanie w tym zakresie nie naruszało art. 255 p.p.s.a., a w konsekwencji udzielenie...

VI SA/Wa 2128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

pod kątem spełniania przesłanek rękojmi przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności ujawnionych w toku postępowania administracyjnego. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości...
jednostkowego czynu, za który został pociągnięty do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, oraz z uwagi na fakt nieujawnienia tej okoliczności przed Radą OIRP w W. i Ministrem...

II SA/Wa 768/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

, ale także opisy zdarzeń i zachowań, których ujawnienie mogłoby prowadzić do naruszenia zasad ochrony danych osobowych i prawa do prywatności., Uwzględniając powyższe...
dostępnych źródeł informacji, brak jest zatem jakichkolwiek przesłanek pozwalających uznać, że skarżący w istocie działa w interesie publicznym i jego intencją...

II SA/Wa 1414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

i jest zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości [...] zł miesięcznie. Zadłużenie z tego tytułu przekracza [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że nie posiada majątku...
ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Jak wynika ze złożonych przez R. S. oświadczeń jedynym jego źródłem utrzymania jest dochód...
1   Następne >   +2   6