Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

I OSK 1975/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

i do czasu jego zakończenia nie może ujawnić treści korespondencji z Komisją Europejską w procedurze EU-Pilot. Organ stwierdził, że w tym zakresie zastosowanie znajduje...
w jego posiadaniu, o ile nie jest jednoznaczne, że dokument ten zostanie ujawniony lub nie, Państwo Członkowskie skonsultuje się z rzeczoną instytucją w celu podjęcia decyzji...

II SAB/Wa 433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

[...], programu [...]., Treść pytań była następująca:, 1. W czerwcu 2013 r. E. S. ujawnił informacje na temat prowadzonego przez [...] Agencję Bezpieczeństwa Narodowego...
([...]) programu [...]. Od kiedy Minister Spraw Zagranicznych wiedział o jego istnieniu?, 2. Z jakiego źródła Minister Spraw Zagranicznych dowiedział się o funkcjonowaniu...

II SA/Wa 1954/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

możliwe jest skonstruowanie ograniczeń w stosowaniu tej ustawy przez akty stanowiące źródło prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, czyli ratyfikowane umowy...
swoje źródło w umowach międzynarodowych - nieupubliczniania not dyplomatycznych. Obowiązek ten przestrzegany jest przez państwa i znajduje umocowanie w zasadzie suwerennej...

I OSK 3322/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

ustawowej, to tym bardziej możliwe jest wyłączenie jej stosowania przez akt zajmujący wyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa, tj. prawo międzynarodowe wyrażone w formie...
się w Rozdziale II Statutu zatytułowanym 'Kompetencja Trybunału' i wskazuje jakie źródła prawa stosuje Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przy orzekaniu, rozstrzygając...

III OSK 2613/21 - Wyrok NSA z 2023-10-25

, co jest jednym z argumentów potrzeby daleko posuniętej ochrony tego typu informacji. Ponadto, w świetle ujęcia źródeł regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji...
mu przez organ wraz z odpowiedzią na skargę. Nie ma w nich żadnego z dokumentów, których ujawnienia żądał skarżący. Znajdują się w nich natomiast: wniosek skarżącego...

I OSK 1992/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

poprzez akt zajmujący wyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa, tj. prawo międzynarodowe wyrażone w formie prawa zwyczajowego czy umowy międzynarodowej. Zgodnie z art. 9...
Konstytucji RP, przestrzega ona 'wiążącego ją prawa międzynarodowego', art. 87 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej...

II SAB/Wa 752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

wprowadzenie odrębnej regulacji ustawowej, to tym bardziej możliwe jest wyłączenie stosowania tej ustawy poprzez akt zajmujący wyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa, tj. prawo...
międzynarodowego' oraz zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 'Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja...