Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 766/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

[...] i wykonuje pracę dla rządu [...]. Z racji charakteru wykonywanej przez nią pracy skarżący nie jest w stanie - bez zgody odpowiednich władz państwowych- ujawnić danych...
(w sytuacji wynajmu mieszkania należy nadesłać kopię umowy najmu),, c) oświadczenia o wszystkich źródłach utrzymania skarżącego w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz o wysokości...

II SAB/Wa 434/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

. W czerwcu 2013 r. E. S. ujawnił informacje na temat prowadzonego przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) programu PRISM. Od kiedy Minister Spraw Wewnętrznych...
wiedział o jego istnieniu?, 2. Z jakiego źródła Minister Spraw Wewnętrznych dowiedział się o funkcjonowaniu programu PRISM?, 3. Czy Minister Spraw Wewnętrznych posiada...

I SA/Wa 1754/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-18

prawo przysługiwało, nie utracił zdolność do zachowania tego prawa; nie wygasła też instytucja stanowiąca źródło prawa. Organ II instancji nie zgodził...
jest bowiem z chwilą ujawnienia stowarzyszenia w rejestrze. Zdaniem skarżącego wnioskodawca nie miał zatem przymiotu strony w niniejszym postępowaniu...

I OSK 2430/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

przedmiot, którego prawo dotyczy; podmiot, któremu prawo przysługiwało, nie utracił zdolność do zachowania tego prawa; nie wygasła też instytucja stanowiąca źródło prawa...
w okresie wykreślenia. Osobowość ta nabywana jest bowiem z chwilą ujawnienia stowarzyszenia w rejestrze. Zdaniem skarżącego wnioskodawca nie miał zatem przymiotu strony...

II GZ 316/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

gospodarstwie domowym z pięcioletnim synem. Jako jedyne źródło utrzymania wskazał działalność gospodarczą, z której miesięczny dochód netto oszacował na kwotę [...] zł...
oraz [...] zł z tytułu innych źródeł) przy przychodzie w łącznej kwocie [...] zł, w tym [...] z tytułu działalności gospodarczej (zeznanie podatkowe za rok 2014 PIT-36 w aktach...

V SA/Wa 562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

do złożenia oświadczenia w tym zakresie, bądź też jakie są przyczyny, że posiadając stałe źródło dochodów nie dysponuje zasobami pieniężnymi w danym okresie., Stwierdzić...
posiadają stałe źródło dochodów., Powyższe stanowisko jest również prezentowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W postanowieniu z 27 lipca 2011 r. o sygn...

II SA/Wa 274/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-16

, przemawia to, że ten element umowy posiada wartość negocjacyjną, gdyż stanowi cenne źródło informacji dla konkurencji i może wpływać na pozycję rynkową przedsiębiorcy...
przedsiębiorstwa jeżeli ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku...

II OSK 2311/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

, ani żadnej innej., Sąd wskazał, że jednak kwerenda zasobów Muzeum Palmach ujawniła, iż Z. G. (w toku postępowania administracyjnego nie podnoszono, by z różnicą w pisowni...
konieczne i uzasadnione., Sąd zauważył, że dane ujawnione na oficjalnej stronie Muzeum Palmach są niewątpliwie skąpe (zawierają imię i nazwisko, imię ojca, kraj i rok urodzenia...

II OZ 180/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy; wskazania wszystkich źródeł utrzymania skarżącego z ostatnich 6 miesięcy (wraz ze wskazaniem ich wysokości...
i jego żonę zobowiązań, np. zaległości czynszowe, kredyty bankowe, alimenty; zestawienie miesięcznych dochodów i wydatków skarżącego, ze wskazaniem źródła dochodu i celu...

V SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

on gospodarstwo domowe z żoną, źródłem utrzymania jest emerytura w kwocie 1.346,78 zł oraz emerytura jego żony, która według jego oświadczenia wynosi 1.000 zł. Innych źródeł dochodu...
posiada możliwości spłaty zobowiązania, bez zagrożenia egzystencji jego i rodziny oraz możliwe jest prowadzenie egzekucji ze stałego źródła jego dochodu. Organ podniósł...
1   Następne >   3