Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 271/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

[...], nieruchomość [...]. Skarżący ujawnił, że źródłem utrzymania rodziny jest dochód w łącznej wysokości [...]zł, na który składa się: emerytura skarżącego w wysokości...
[...] m2. Skarżący ujawnił, że źródłem utrzymania rodziny jest dochód, na który składa się: emerytura skarżącego w wysokości [...] zł, dochód uzyskiwany przez żonę...

I OSK 1178/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Administracyjnego w Warszawie, że fakt związania sądu w postępowaniu cywilnym treścią decyzji komunalizacyjnej, która stanowiła źródło ujawnienia w księdze wieczystej...
., III CZP46/7, że 'W sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości - ujawnionego w księdze wieczystej na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej zgodnie...

I OZ 817/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

wspólnie z żoną gospodarstwie domowym osiąga dochód w wysokości 2117,78 złotych brutto, a źródłem tego dochodu jest świadczenie emerytalne. Do składników swojego majątku...
przez jego żonę w okresie ostatnich trzech miesięcy ze wskazaniem źródła lub źródeł tego dochodu oraz dodatkowego oświadczenia o jej stanie majątkowym w zakresie oznaczonym...

I SA/Wa 1118/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

. na wniosek z dnia [...] r. nr [...]. Obejmowała ona działki nr [...]. Jako właściciela ujawniono Skarb Państwa. Dnia [...] r. na wniosek z dnia [...] r. Dz.Kw. [...] ujawniony...
wieczystych, w których na podstawie w/w aktu notarialnego byli już ujawnieni A. i T.M. w miejsce Skarbu Państwa. Księgi te po odłączeniu działek do kw. [...] zostały zamknięte...

IV SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

, nieznanych organowi, który wydał decyzję. O ile dokument pochodzący z daty po wydaniu decyzji ostatecznej może być źródłem wiedzy co do ujawnienia się nowych okoliczności...
nie można zresztą mówić o poczynieniu wadliwych ustaleń przez organu co do stanu prawnego nieruchomości, skoro oparły się one na stanie ujawnionym w księdze wieczystej. Co więcej...

II GSK 5577/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w omawianym przepisie nie ma znaczenia dla możliwości zastosowania sankcji w postaci cofnięcia...
, że sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 p.r.d., nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej...

II GSK 861/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

przez starostę kontroli, to zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem sądów administracyjnych sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w omawianym...
, że sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie ma znaczenia dla oceny...

I SA/Wa 1408/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-24

jej samodzielną egzystencję (wynika to z dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego). Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura skarżącego w wysokości [...] zł miesięcznie...
oraz świadczenia otrzymywane przez żonę wnioskodawcy w wysokości [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m...

I SA/Wa 273/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

w zakresie całkowitym uwzględnia zarówno kondycję finansową skarżących, jako osób, których jedyne źródło dochodu stanowią niewysokie świadczenia emerytalne i dodatek...
pielęgnacyjny, a zarazem nieposiadających majątku, który stanowić mógłby źródło pokrycia dodatkowych wydatków w postępowaniu sądowym. Skarżący wykazali...

I SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-18

przekazania nieruchomości na własność [...] Związku Spółdzielni [...] '[...]' w zamian za majątek byłych spółdzielni zdrowia była podstawą do ujawnienia w księgach...
wieczystych własności objętych wykazem nieruchomości stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. Nieujawnienie prawa własności nabytych...
1   Następne >   +2   +5   +10   27