Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II SA/Wa 592/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające...
materialną, to aby określone informacje mogły zostać objęte tajemnicą przedsiębiorcy muszą ze swej istoty dotyczyć kwestii, których ujawnienie obiektywnie mogłoby negatywnie...

III OSK 3125/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

wskazał, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12 sformułował trafny pogląd, że 'ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy...
za interes publiczny. Organ publiczny lub podmiot publiczny powinny móc publicznie ujawniać dane osobowe z dokumentów przez siebie przechowywanych, jeżeli takie ujawnienie...

II SAB/Wa 470/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia [...] sierpnia 2016 r. Oświadczył...
sądowych. Nie ma on żadnych oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala...

II SA/Wa 708/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia [...] sierpnia 2016 r...
oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala na poniesienie kosztów...

II SAB/Wa 731/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

transakcji, parametry finansowe, zakres oferowanych usług i ich warunki, rozkład praw i obowiązków stron. Ujawnienie tych informacji stanowiłoby dla konkurentów tych spółek...
znaczące źródło informacji o ich polityce biznesowej. Zatem dokumenty te stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...

I OSK 1504/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

wnioskodawcy poprzez milczenie organu, a miała swoje źródło w błędnej wykładni pojęcia 'informacji publicznej'., Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
publiczną i nie podlega ujawnieniu (dokumenty wewnętrzne)' (zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016...

VI SA/Wa 1993/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

, jakie ujawniła kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Sportu. W ocenie organu doszło do naruszenia statutu Związku, regulaminów, jak również przepisów ustaw. Organ...
wyjaśnienie zawartego w decyzji rozstrzygnięcia. Tylko uzasadnienie decyzji odpowiadające powyższym wymogom jest źródłem informacji dotyczącej toku rozumowania organu...

V SA/Wa 2159/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

na okres obowiązywania umowy. W związku z powyższym Związek winien pokryć te trzy wydatki z innych niż dotacja źródeł., Odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja...
się on jedynie z tym celem w sposób bardzo pośredni, a taki nie może być dotowany z budżetu państwa i Związek winien znaleźć na ten cel inne źródło finansowania, a nie dotację celową...

II SA/Wa 64/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

w odpowiedzi na jej adres e-mailowy (ujawniony w treści przedmiotowego wniosku) informacji na temat wyjazdów Ministra Sportu i Turystyki od jego powołania do dnia złożenia...
i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego (por. wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2658/14; wyrok...