Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 225/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

.), co w ocenie organu dowodzi, że w zniszczonej księdze wieczystej Iwh [...] w dalszym ciągu jako właściciel był ujawniony zmarły, zaś jego następcy prawni nie ujawnili...
wymieniono m.in. W. T. - jako właściciela tabularnego nieruchomości uregulowanej Iwh [...], gdyż jako spadkobiercy nie byli wówczas ujawnieni w księdze wieczystej (nabycie...

I SA/Wa 207/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym albo w każdym innym postępowaniu sądowym, w którym ocena prawidłowości wpisu ma istotne znaczenie...
[...] ujawnionych w tej księdze wieczystej). W księdze wieczystej [...] nie wskazano z jakiej księgi wieczystej działka [...] z obrębu [...] został odłączona. Następnie...

I SA/Wa 1260/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

wiedzieli o śmierci ujawnionych w księdze wieczystej współwłaścicieli nieruchomości tj. K. Z., J. Z., S. G. i J. G.. W ocenie Ministra świadczy o tym fakt, że w aktach...
[...] [...]/od [...] do ul. [...]', w którym w pkt 4 wprost widnieje informacja, że ujawnieni właściciele nieruchomości nie żyją. Ponadto w treści ww. pisma z dnia [...] maja 1989 r...

I SA/Wa 297/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

do decyzji Wojewody [...] z [...] maja 2003 r. pomimo braku dowodu na to, że przedstawiony odpis aktu zgonu miałby rzekomo dotyczyć ujawnionego w Kw współwłaściciela...
, że ujawnieni w Kw współwłaściciele nieruchomości w dacie jej wydania nie byli już osobami żyjącymi, co w przypadku braku możliwości ustalenia ich spadkobierców wymagało...

I SA/Wa 195/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

po zmarłym W. T., co w ocenie organu dowodzi, że w zniszczonej księdze wieczystej Iwh [...] w dalszym ciągu był ujawniony ww. zmarły, zaś jego następcy prawni...
nie ujawnili przysługujących im praw w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Wywłaszczana nieruchomość miała więc nieuregulowany stan prawny. Organ wskazał...

I SA/Wa 2756/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

31 grudnia 1946 r. § 431 austriackiego kodeksu cywilnego, skuteczność zbycia nieruchomości uzależniano od ujawnienia nabywcy w księdze gruntowej (tzw. intabulacji...
), a więc w braku ujawnienia ww. umów uznał, że umowa sprzedaży z 30 grudnia 1946 r. oraz umowa darowizny udziałów we współwłasności nieruchomości z 25 listopada 1939 r...

I SA/Wa 2661/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-07

Grodzkiego Miejskiego we [...] z [...] czerwca 1937 r. sygn. akt [...]. W księdze naftowej obejmującej ww. pola naftowe ujawniono również prawa M. L. do połowy...
prawa górniczego i ujawnione na ich rzecz prawa dotyczące pól naftowych, stanowiące część składową znacjonalizowanej kopalni., Dalej organ podniósł, że celem przejęcia...

I OSK 1958/22 - Wyrok NSA z 2024-01-09

, ale przed jej uostatecznieniem się doszło do zmiany stanu właścicielskiego nieruchomości, ujawnionej w dziale II księgi wieczystej., Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania, organ...
, wyrok NSA z dnia 10 lipca 2019 r., I OSK 2430/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl )., Źródłem tych szczególnych regulacji jest § 36 rozporządzenia w sprawie wyceny, który stanowi...

I SA/Wa 350/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-30

w ogóle istniały. Tym samym nie było możliwości dokonywania ustaleń faktycznych na podstawie osobowych źródeł dowodowych (oświadczenia strony, oświadczenia świadków...
Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości, ujawniono także [...] w [...] jako jednostkę organizacyjną, której nieruchomość oddano w zarząd. W jej ocenie bowiem wpisy...

I OSK 1280/19 - Wyrok NSA z 2022-08-03

Ministra Inwestycji i Rozwoju wniosła skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Skargę S. N., która w dniu wniesienia skargi nie żyła, co ujawnione...
stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 1977/12; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2022 r., sygn. akt I OSK 1151/21, źródło CBOSA)., Należy zauważyć...
1   Następne >   3