Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 9/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-07

, że jako źródło finansowania, w części C.6 zostały wskazane oszczędności, podczas gdy osiągane wyniki finansowe i poziom środków pieniężnych nie były wystarczającym...
źródłem do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Zwrócono bowiem uwagę na następujące przepływy środków pieniężnych na koniec lat...

II GSK 2624/14 - Wyrok NSA z 2016-04-25

je z ustaleniami organu i materiałami dowodowymi zgromadzonymi w sprawie z wyjaśnieniem interpretowaniem wszystkich wątpliwości ujawnionych przed tym Sądem (s. 23 wyroku),, c...
naruszeń Umowy, a zatem 'źródło' praw i obowiązków skarżącej poprzez ich posiłkowe 'przytoczenie', a w istocie stosowanie w sytuacji, gdy taka regulacja nie może być podstawą...

II GSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

w podstawie prawnej decyzji powyższego Porozumienia nie stanowiło źródła prawa, na podstawie którego merytorycznie rozstrzygnięto sporne kwestie, ale wskazywało na upoważnienie...
UKS mająca dostęp do wszystkich dokumentów źródłowych ujawniła określone nieprawidłowości, których część po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego została...

V SA/Wa 1277/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

w sposób wyczerpujący jego obowiązki wynikające z otrzymania dofinansowania ze środków europejskich. Skoro dopiero zawarcie umowy jest źródłem powstania zobowiązania...
, to wyłącznie umowa ma być źródłem obowiązków beneficjenta, czyli wyznaczać ramy powinnego zachowania beneficjenta, które jednocześnie stanowią ramy zachowań niekaralnych...

V SA/Wa 1969/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

. Zatem tożsamość czasową zamówienia określa się na podstawie analizy, czy potrzeba udzielenia zamówienia była Odwołującemu znana z góry, nie zaś ujawniła się po udzieleniu...
jest również to, że ze względu na wyodrębnienie źródła finansowania projektu możliwe było określenie zakresu zamówienia (jego wielkości) zanim projekt zaczął być realizowany...

II GSK 1247/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

ujawnione w projekcie ponosi w całości Beneficjent, który samodzielnie podejmuje decyzje kogo i w jakiej formie angażuje do realizacji projektu., Fakt opracowania...
, które nie są źródłem prawa i nie mają charakteru normatywnego. Zapisy zawarte w Wytycznych nie są przepisami prawa pozwalającymi na odtworzenie z nich norm prawnych. Naruszenie...

V SA/Wa 1247/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

finansowej gdyż warunkiem jej nałożenia jest ponadto wystąpienie realnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, będącej następstwem ujawnionych naruszeń...
) dla funduszy europejskich. Ponadto w zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego, podobnie jak w decyzji organu I instancji nie ma wzmianki do co źródła w oparciu...

V SA/Wa 1248/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

jest ponadto wystąpienie realnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, będącej następstwem ujawnionych naruszeń, a w przedmiotowej sprawie organ w swej decyzji...
. Ponadto w zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego, podobnie jak w decyzji organu I instancji nie ma wzmianki do co źródła w oparciu, o które korekta została...

V SA/Wa 2464/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

z [...] sierpnia 2007 r. nr [...] oraz szeregu aneksów do nich. Trzeba bowiem podkreślić, że wskazanie w podstawie prawnej decyzji powyższego Porozumienia nie stanowi źródła...
. Wyjaśnić trzeba również, że to dopiero kontrola UKS mająca dostęp do wszystkich dokumentów źródłowych ujawnił określone nieprawidłowości, których część po przeprowadzeniu...