Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 2369/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

w Lublinie z 22 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Lu 1405/15 dotyczył zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przesłana Prezesowi Zarządu PRFON z pismem z 5 grudnia 2014 r., Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, zostały ujawnione nieprawidłowości w wydatkowaniu...

III SA/Wa 66/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

instancji do ponownego rozpatrzenia, nakazując ustalenie faktycznej daty ujawnienia stronie niezgodnego z ustawą przeznaczania środków z. Zdaniem organu odwoławczego...
, że nie można przyjąć za moment ujawnienia doręczenia stronie protokołu kontroli podatkowej skoro ww. protokół nie zawiera oceny prawnej oraz żadnego odniesienia do niezgodnego...

III SA/Wa 2959/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy zobowiązał organ I instancji przy ponownym rozpatrzeniu sprawy do ustalenia faktycznej daty ujawnienia poszczególnych nieprawidłowości...
przyjąć, iż momentem ujawnienia dla wszystkich wskazanych przez organ I instancji nieprawidłowości było doręczenie protokołu kontroli podatkowej Skarżącemu w dniu...

III SA/Wa 370/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-22

na PFRON w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niedotrzymania terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3. Przy czym...
z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. W tym wypadku było to doręczenie w dniu 2014/12/11 zawiadomienia o ujawnionych...

III SA/Wa 2911/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

dochodowym od osób fizycznych oraz nieuwzględniający źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki na podatek dochodowy,, - art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji...
w sposób nieuwzględniający terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nieuwzględniający źródła pochodzenia środków...

III SA/Wa 2023/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-11

postępowanie egzekucyjne wobec Spółki nie ujawniło składników majątkowych ani rachunków bankowych Spółki, z których można by skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną...
ten miał zastosowanie do kwot pochodzących ze źródeł finansowania funduszu wymienionych w art. 33 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o rehabilitacji., Drugim rodzajem wpłat, których obowiązek...

VIII SA/Wa 571/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

źródła pochodzenia środków, z których pochodzą te zaliczki;, - art. 120 i art. 210 § 4 O.p. przez fakt, że decyzja jest nieprecyzyjna co do zobowiązań za lipiec 2013 r...
kontroli nie potwierdził, że podatnik, oprócz samodzielnego ujawnienia nieprawidłowości poprzez złożenie deklaracji DEK-II-a, dokonał również wpłaty na PFRON. W protokole...

III SA/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

[...] grudnia 2014 r. znak: [...] (dalej: Fundusz), doręczonym Stronie w dniu [...] grudnia 2014 r., zawiadomił o nieprawidłowościach ujawnionych w czasie kontroli m.in....
2008 na rachunek bankowy ZFRON., Ujawnienie ww. nieprawidłowości obligowało Stronę do złożenia deklaracji DEK-II-a za grudzień 2014 i dokonania obowiązkowej wpłaty...

III SA/Wa 2866/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3...
z dniem opóźnienia w dokonaniu tej wpłaty, a nie ujawnienia tej okoliczności i staje się wymagalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu...

V SA/Wa 1660/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

odzieży na kwotę 5.249,95 zł. Organ wskazał, że zgodnie z § 3 ust. 3 umowy nie zostały wyszczególnione środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z innych...
źródeł publicznych, tj. Funduszu Pracy, z którego refundowano wypłatę świadczeń integracyjnych, zakup biletów miesięcznych i zakup odzieży finansowane przez Miejski...
1   Następne >   +2   +5   +10   17