Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II SA/Wa 1984/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

., również o ujawnienie źródeł informacji o unikaniu deklarowania dochodu netto, i jakich podmiotów zjawisko to dotyczy; 10) o tym, w których państwach podmioty niezwiązane z rynkiem...
) w zakresie statystyki, na którą powoływał się Minister Kultury W. D. na posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 maja 2005r. oraz wskazanie, z jakich źródeł pochodzą kwoty odnoszące...

I OSK 944/05 - Wyrok NSA z 2006-03-14

materialnego., Drugi zarzut znajduje swoje źródło w nieprawidłowej pracy komisji kwalifikacyjnej. Komisja ta dokonując analizy dorobku zawodowego J. M. zgodnie z treścią art...
o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego. W ramach tego nadzoru organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister w przypadku ujawnienia, że czynności podjęte...