Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 760/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-30

przekazanie sprawozdania [...]WKZ, z określeniem chronologii ujawnionych ruchomych źródeł zabytkowych pozyskanych podczas badań archeologicznych., Skargę na powyższą...
prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność prywatną ujawniono wzmianki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji., Dalej...

II SA/Wa 1586/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Ujawnił, że nie posiada majątku, kosztowności, oszczędności. Wnioskodawca...
, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Jak wynika ze złożonego przez J. S. oświadczenia źródłem jego utrzymania jest niewielka renta inwalidzka...

II OSK 2190/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S. Przyjemskiego; PS...
, także identyfikowania się twórcy z daną nacją czy grupą społeczną, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania...

II OSK 2657/12 - Wyrok NSA z 2014-04-03

ma charakter relacji o mających miejsce w przeszłości zdarzeniach, które zostały przedstawione w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła...
, ujawnione przez historyków i zawiera konkluzję dotyczącą standardów ochrony i konserwacji zabytku mającego być przedmiotem działań inwestorskich. W ocenie Naczelnego...

II SAB/Wa 1072/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

przedsiębiorcy z oczywistych względów nie może być objęta zakresem działania tajemnicy przedsiębiorcy, choćby ze względu na fakt, iż podlega ujawnieniu we właściwych...
' [...]', nie ujawnił wysokości wynagrodzenia osób, z którymi zawarł umowy zlecenia i umowy o dzieło. W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał Konstytucyjny stwierdził...

I SA/Wa 1942/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-14

, pozostała dwójka dzieci nie mieszka z wnioskodawcami. Skarżący ujawnili, że ich dochód stanowi kwota [...] zł uzyskiwana tytułem wynajmu mieszkania. Wnioskodawcy ujawnili...
im prawa pomocy w całkowitym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że ich sytuacja majątkowa jest trudna skoro jedynym źródłem utrzymania wnioskodawców (trzyosobowa...

II OZ 382/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

. Prokuratura prowadziła wiele czynności procesowych w celu ujawnienia majątku podejrzanych i na chwilę obecną w innych sprawach informuje, że zabezpieczyła cały majątek...
ujawnionych podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez inną osobę., W postanowieniach Prokuratury Okręgowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2013 r. wskazano...

VII SA/Wa 241/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

budowlanego arch. J. K. z września 2016 r. i zobowiązał skarżącą do niezwłocznego zawiadomienia organu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych podczas prac...
ceglane nad absydą dawnego kościoła będzie zachowane. Zmianie ulega wyłącznie kształt dachu (kopuły), który otrzyma przekrój półkolisty, znany z zachowanych źródeł...

VII SA/Wa 1977/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

[...] Założenia Urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia [...].07.1965 r., pod numerem [...], zgodnie z załączoną 'Mapą sytuacyjną nieruchomości ujawnionej...
przy [...] w [...], ujawnionej w KW nr [...]., Powyższe orzeczenie organu pierwszej instancji zostało utrzymane w mocy decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...].03.2012 r...

I SAB/Wa 31/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

lipca 2010 r. na kwotę 100 zł, jest na tyle nieznaczny w kontekście ujawnionych dochodów gospodarstwa domowego (ok. 2000 zł), że możliwe jest jego samodzielne...
, którego treścią miałoby być wykazywanie, że skarżąca i jej mąż pozostają bez jakiegokolwiek dodatkowego źródła utrzymania. Zasadnicze wątpliwości budzi bowiem źródło...
1   Następne >   +2   +5   7