Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 253/18 - Wyrok NSA z 2019-07-19

publicznej. Wskazał, iż ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, ze zm., dalej: 'u.o.z.e.'), nie zawiera przepisów...
zobowiązujących Prezesa URE do publikowania informacji na temat listy podmiotów uczestniczących w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, czy listy...

I OSK 389/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

na 108 udziałów, a następnie do wysokości 75.600 zł. W ww. rejestrze handlowym nie ujawniono przez kogo zostały objęte udziały po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego...
niekompletności akt rejestrowych spółki, ale Minister Gospodarki pozyskał materiał dowodowy ze wszystkich możliwych źródeł. Nie znajduje tym samym uzasadnienia zarzut...

III OSK 3172/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

jako źródła informacji o sprawach publicznych oraz błędną interpretację tego przepisu skutkującą uznaniem, że katalog dokumentów wskazany w art. 6 ust. 1 u.d.i.p. jest katalogiem...
dane podlegają ujawnieniu, a w ramach takiej oceny może podjąć działania zmierzające do uzyskania stanowiska przedsiębiorcy. Nadto przedsiębiorca, powierzając swoje dane...

III OSK 805/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

w następującym zakresie:, '1. Czy poniżej wymienione Świadectwa Pochodzenia dotyczące energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii przez wytwórcę M. S.A., al. [...], wydane...
wytworzonej ze źródeł odnawialnych, jak i obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw. Istotne jest, że każde świadectwo pochodzenia uosabia prawa majątkowe...

I OSK 3290/14 - Wyrok NSA z 2016-11-21

nacjonalizacyjnej. Jednocześnie wpis ujawniony w rejestrze handlowym prowadzonym dla ww. spółki akcyjnej - dział B nr [...] Sądu Okręgowego w Z. jedynie wskazywał, iż celem tej spółki...
wyjaśnił, iż spółka [...] S.A. została zawiązana w dniu [...] maja 1930 r. W rejestrze handlowym, prowadzonym dla ww. spółki ujawniono, że jej celem jest, m.in....

I OSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2018-03-23

się o jej nadesłanie do Archiwum Państwowego w P. Także w trybie art. 131 k.p.a. informował strony o obowiązku przedstawienia nieujawnionych dotychczas dokumentów., Minister dodał...
na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy...

I OSK 1587/15 - Wyrok NSA z 2016-09-07

. R. nie stanowiła nowego dowodu w sprawie, istniejącego w dniu wydania decyzji z dnia [...] maja 1999 r. a nieznanego organowi, a stanowiła jedynie źródło informacji...
się na analizie nowego materiału dowodowego, w szczególności opinii biegłych ujawnionych w postępowaniach cywilnych o zapłatę odszkodowania, dotyczących wartości majątku Spółki...

I OSK 2771/15 - Wyrok NSA z 2017-07-31

naruszenia art. 84 § 1 kpa poprzez nieprzeprowadzenie przez organ nadzoru dowodu z opinii biegłego. Organ pozyskał bowiem materiał dowodowy ze wszystkich możliwych źródeł...
do dokonania takiego szacunku, wówczas uzasadnione będzie ograniczenie się do danych ujawnionych w materiałach archiwalnych, obowiązek wszechstronnego zebrania materiału...