Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 1500/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

innej decyzji, będącej źródłem szkody nastąpiło po wejściu w życie Konstytucji RP., Ponadto skarżący zarzucili naruszenie art. 361 kc w zw. z art. 160 § 2 kpa poprzez...
z odzyskanego przedmiotu własności. Przede wszystkim byli pozbawieni możliwości ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. Spowodowane to było tym, że Wojewoda...

VI SA/Wa 839/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-09

niezbędnymi do dla obsługi pompowni. Wskazano, że skarżąca nie zobowiązała się do pokrywania kosztów ewentualnych szkód górniczych jakie mogą się ujawnić po przejęciu kopalni...
'Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010' ma postać uchwały tego organu, a w konsekwencji nie jest źródłem prawa...

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podał, że [...] - dalej: skarżąca - we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podniosła, iż jedynym źródłem jej utrzymania...
jest prowadzona w okresie maj-października działalność agroturystyczna. Dochody, które z niej uzyskuje wynoszą około [...] złotych miesięcznie. Źródłem dochodu męża...

IV SA/Wa 1205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

podział tych działek, co umożliwiło zniesienie współwłasności i w efekcie ujawnienie w księdze wieczystej J. D. i M. Z., jako wieczystych użytkowników parcel...
nr [...] i [...]. Wskazano także na inną nieujawnioną dotychczas w sprawie okoliczność, a mianowicie, że aktem notarialnym z dnia [...] września 2004 r. J. i M. D. sprzedali powyższą...

IV SA/Wa 1204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

podział tych działek, co umożliwiło zniesienie współwłasności i w efekcie ujawnienie w księdze wieczystej J. D. i M. Z., jako wieczystych użytkowników parcel...
nr [...] i [...]. Wskazano także na inną nieujawnioną dotychczas w sprawie okoliczność, a mianowicie, że aktem notarialnym z dnia [...] września 2004 r. J. i M. D. sprzedali powyższą...

IV SA/Wa 2552/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

Granicznej wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrola ujawniła, iż na statku znajduje się ok. 500 metrów sześciennych odpadów azbestowych...
został ujawniony organom administracji , ponadto, to ten podmiot ponosi ryzyko decyzji związanych z obecnością kapitana na statku, i jest odpowiedzialny...