Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 600/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

Skarżącej zawarł także wniosek o wstrzymanie jej wykonania., W uzasadnieniu tego wniosku pełnomocnik wskazał, że jedynym źródłem utrzymania skarżącej jest prowadzona...
w okresie maj-października działalność agroturystyczna, z której miesięczne dochody wynoszą około 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie. Natomiast jedynym źródłem dochodu...

II SA/Ol 410/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-25

ujawnionych w sprawie, w tym z treści pozwolenia wodnoprawnego wynika bowiem, że udzielono go na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia torów kolejowych na stacji B...
pozwolenie wodnoprawne jest źródłem danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty stałej, o tyle samo jego istnienie nie jest warunkiem wystarczającym do ziszczenia...

II OSK 2580/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

ujawnionych złóż. W odniesieniu do ww. postanowienia inwestor, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Minister Środowiska...
zawieszenia postępowania miała swe podstawy w wzięciu pod uwagę interesu społecznego. Jak wskazano w zaskarżonej decyzji źródeł tego interesu upatrywał wówczas organ...

II SA/Ol 454/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-20

lecz do rowu melioracji szczególnej., Z okoliczności ujawnionych w sprawie, w tym z treści pozwolenia wodnoprawnego z dn. [...] wynika, że udzielono go Spółce...
wodnoprawne jest źródłem danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty stałej, o tyle samo jego istnienie nie jest warunkiem wystarczającym do ziszczenia się przesłanek...

I OSK 3347/18 - Wyrok NSA z 2019-04-16

archiwalnej i aktualnej mapy zawierającej dane ze zdjęć lotniczych (źródło: maps.google.com) potwierdza, że także w chwili obecnej teren dawnych parcel nr [...] zajęty...
. Ujawnienie owych naruszeń prawa procesowego czyniło, w ocenie NSA, przedwczesnym odniesienie się przezeń do zarzutów naruszenia prawa materialnego., Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 476/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

ponadto, że wyniki kontroli przeprowadzonej przez trzyosobową komisję kontrolującą, w której skład wchodził K. S., wobec którego skarżący ujawnił istotne okoliczności...
może pochodzić z różnych źródeł, nawet z przesłanych dokumentów, czy informacji od samego ośrodka szkoleniowego. Na stronie 7 zaskarżonej decyzji wyraża natomiast stanowisko...