Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

VI SA/Wa 2163/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

Karnego. Wobec niego zostały także wydane decyzje podatkowe wskazujące na nieujawnione źródła dochodów, których wysokość ustalono na podstawie wartości nabytego mienia...
w [...] poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego [...], iż przeprowadzone czynności analityczno - rozpoznawcze pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów w stosunku do M...

II GSK 573/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem. Odnośnie [..] udziałów...
. W. decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia [..] września 2003 r., nr [...], od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Go 519/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-10

w zyskach i stratach spółki) z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, zważywszy na fakt, iż dochód przypadający...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, nie można brać pod uwagę wydatków spółki i wartości zgromadzonych przez spółkę w wysokości odpowiednio...

VI SA/Wa 1459/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

wskazujące na nieujawnione źródła dochodów, których wysokość ustalono na podstawie wartości nabytego mienia (w tym również mienia, które w późniejszym terminie P. M...
, iż po przeprowadzonej analizie dochodów M. W. brak jest podstaw do wszczęcia postępowania wobec ww. w sprawie nieujawnionych źródeł dochodów,, 4. wydanie decyzji wbrew...

III SA 1807/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-12

[...]grudnia 2000 r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. -oddala skargę- III SA...
. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) ustalił A. R. za 1997 r. podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu w kwocie [...] zł ([...] złotych...

VI SA/Wa 1695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

z nieujawnionych źródeł przychodu. Nadto udziałowcy spółki E. - kolejnego udziałowca spółki J. - J. P. A. i M. W. L., nie legitymowali się wystarczającym kapitałem pochodzącym...
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r. w wysokości 2 501 694,80 zł, a w stosunku do M. J. Naczelnik Urzędu...

III SA 1856/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

. z dnia [...] czerwca 2002 r. Nr [...] [...] czerwca 2000 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody z nieujawnionych źródeł 1) uchyla...
od osób fizycznych za 1996r. z tytułu nie ujawnionych źródeł przychodu w wysokości [...] zł - uchyliła decyzję organu pierwszej instancji w całości i orzekła ustalić...

III SA/Wa 3154/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z akt sprawy...
., ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub z nieujawnionych...

III SA 803/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

tej ustawy tj. dochody z nieujawnionych źródeł przychodu, jeśli termin płatności określony w decyzjach wymiarowych upłynął przed dniem 30 czerwca 2002 r., Zdaniem...
odwołującego, aby zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł uznać za wyłączone spod restrukturyzacji w trybie art. 6 ust. 4 ustawy restrukturyzacyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100