Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

w trybie konkursu ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna...
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność...

I OSK 134/17 - Wyrok NSA z 2018-12-11

który nie stanowi własności przedsiębiorcy. Uregulowanie to nie znajduje jednak źródła w samej ustawie nacjonalizacyjnej i wydane zostało w tym zakresie tj. rozszerzającym...
pojęcie jako składnika majątkowego przedsiębiorstwa, składnika który nie stanowi własności przedsiębiorcy, które to uregulowanie nie znajduje jednak źródła w ustawie...

II SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno - gospodarcze;, 3) bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii...
wykorzystywanie danych, np. przez zwiększenie wartości danych, łączenie danych z różnych źródeł w celu wytworzenia pożądanego rezultatu i rozwijanie aplikacji, zarówno w celach...

II SA/Wa 103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

przesłanie w formie pisemnej, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (ujawniony w treści przedmiotowego wniosku) lub też w formie wydruku kopii dokumentów...
publicznej, Minister Energii wskazał, iż [...] w piśmie z dnia [...] marca 2014 r. wyraziła kategoryczny brak zgody na ujawnienie jakiejkolwiek treści obu spornych wyroków...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

, nie ogranicza się tylko do wybranej kategorii dokumentów, ale wszystkich tych informacji, które dotyczą sfery określonej w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. Źródłem informacji...
, z zastrzeżeniem informacji ujawnionych na podstawie ustawy (ust. 2). Art. 62 ust. 1 i 2 ukp wprowadza wyjątek od zasady jawności procesów prywatyzacji., Art. 32 ust. 1 ukp...