Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Ol 299/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-09

gospodarstwie domowym z rodzicami oraz pięciorgiem rodzeństwa. Źródłami utrzymania rodziny są renta ojca skarżącego w kwocie '[...]' (do wypłaty) oraz alimenty w kwocie...
o powierzchni '[...]' i niewykazanego we wniosku mieszkania, stanowiącego składnik majątku matki skarżącego) oraz finansowej (w zakresie odnoszącym się do źródeł utrzymania...

II SA/Ol 298/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-09

domowym z rodzicami oraz pięciorgiem rodzeństwa. Źródłami utrzymania rodziny są renta ojca skarżącego w kwocie '[...]' (do wypłaty) oraz alimenty w kwocie '[...]', co stanowi...
(w zakresie odnoszącym się do źródeł utrzymania rodziny, ponoszonych wydatków, odprawy mieszkaniowej w kwocie '[...]' należnej ojcu skarżącego, a ponadto wyciągów...

I SA/Wa 854/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

, a jej jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek w wysokości [...] zł, który wypłaca wnioskodawczyni Powiatowy Urząd Pracy w B. Ponadto dochodem budżetu domowego rodziny...
bieżących opłat, ponadto oświadczyła, iż posiada zadłużenie z tytułu mieszkania w wysokości ponad [...] zł i zadłużenie przedterminowe w banku. Skarżąca ujawniła...

I SA/Wa 1465/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

oświatowej. W rubryce dotyczącej majątku i dochodów wnioskodawca ujawnił, że wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych wynosi [...] zł, wartość...
może na osobnym koncie bankowym gromadzić fundusze składek rodziców lub innych źródeł. Ze względu na nie pobieranie czesnego od rodziców uczniów składka na radę rodziców...

I OSK 1364/17 - Wyrok NSA z 2019-03-26

na wniosek kredytobiorcy, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę pożyczki...
kredytu może zostać wydana wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o taką pomoc znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej wskutek utraty stałego źródła dochodu...

II SA/Wa 575/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-15

do stanu prawnego z dnia wydania wadliwej decyzji. W przypadku ujawnienia każdej ciężkiej wady decyzji należy ustalić charakter skutków prawnych, które ona spowodowała. Organ...
kwalifikacji przez tę osobę, czy też ze względu na zmianę stanu prawnego),, c) nastąpiła zmiana stanu prawnego, np. wygasła instytucja stanowiąca źródło prawa., Przy ocenie...

IV SA/Wa 689/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

, której właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej była J. T. w latach 1952-1954 wybudowana została Szkoła Podstawowa nr [...], a zajęcia gruntu pod zabudowę szkoły dokonano...
wskazanego przez pełnomocnika dokumentu, który w jego ocenie, stanowił tytuł do władania tą nieruchomością przez Skarb Państwa. Ujawnienie nowych okoliczności faktycznych...

II SA/Wa 1309/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

przez dyrektora stanowiska co do realizacji zaleceń wyrażone w piśmie z dnia [...] grudnia 2013 r., które ujawniło dalsze uchybienia związane z naruszeniem przepisu ustawy...
polegającego na uchylaniu się od ich wykonania. W ocenie Kuratora, ujawnione w toku przeprowadzonej kontroli uchybienia nie mają charakteru incydentalnego, lecz trwałego...

II SA/Wa 1386/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

. Jednak pokrywanie wydatków oświatowych jako zadania własnego gminy z innych źródeł niż ww. wymienione transfery środków z budżetu państwa jest jak najbardziej prawidłowe. Przepisy...
i realizowane są z dochodów gminy, a subwencja oświatowa jest tylko jednym ze źródeł dochodów i nie musi pokrywać całości wydatków przeznaczonych na realizację zadań...

I GSK 333/18 - Wyrok NSA z 2020-08-05

będącego dokumentem urzędowym, w którym ustalony został fakt oraz zakres wykorzystania dotacji celowej na restrukturyzację niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz ujawniona została...
- a więc tak jak w rozpatrywanej sprawie - jest przeznaczona na określony cel i powinna być zrealizowana w wyznaczonym terminie, co w kontekście źródła pochodzenia...
1   Następne >   2