Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

IV SAB/Gl 79/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-29

obiektu z firmą C z siedzibą w S. Łączna wartość tych umów w 2013 r. wyniosła 55 273 zł netto., Dalej w piśmie tym zawarto informację, że Spółka nie może ujawnić...
danych osobowych, podlegają one ochronie prawnej. Ujawnienie tych danych może nastąpić po uzyskaniu przez wnioskodawcę pisemnej zgody tych osób. Dodatkowo wskazano...

I SA/Wa 1401/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-28

do stwierdzenia, iż znajduje się ona w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności, że dodatkowym, stałym źródłem dochodu jest pensja małżonka skarżącej oraz jego kredyt...
ujawniony w protokole), taka zmiana składu Komisji mogła mieć istotny wpływ na podjęte w indywidualnej sprawie rozstrzygnięcia., W konsekwencji uprawnione jest stanowisko...

I OSK 1565/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

, a jej wizyta w Ministerstwie Edukacji Narodowej ma związek z pełnieniem tej funkcji. Zatem ujawnienie rejestru prowadziłoby do naruszenia prywatności osób fizycznych - gości...
publicznych Ministra Edukacji Narodowej określonych prawem (art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy). Ujawnienie rejestru wejść i wyjść do Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadziłoby...

I OSK 137/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

, że udział Stowarzyszenia narazi na szwank interes strony, m.in. poprzez ujawnienie danych, znajdujących się w podręczniku, a objętych tajemnicą przedsiębiorcy. Indywidualny...
jego może stanowić dla organu źródło ważnych informacji, które pozwolą lepiej ocenić mu zebrany w sprawie materiał dowodowy. Nadto przypomnieć należy, że organizacja społeczna...