Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Wa 1900/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-29

Ministra Administracji i Cyfryzacji polegającą na nieuprawnionym zaniechaniu ujawnienia żądanej przez skarżącą informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
dostęp, a nadto, że ugoda nie zawiera innych fragmentów, które można ujawnić w stosunku do przekazanej wnioskodawcy ostatecznej wersji zaczernionej treści ugody., Odwołując...

I SA/Wa 377/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

i wnukiem. Ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni 74 m2. Wnioskodawczyni ujawniła również, że źródłem jej dochodu jest emerytura w wysokości 1809...

I OSK 2906/16 - Wyrok NSA z 2018-12-11

zobowiązania. Ugoda stanowi źródło informacji dla konkurencji S. o wypracowanej strategii negocjacyjnej, a jej ujawnienie może negatywnie wpływać na pozycję rynkową S...
na tajemnicę przedsiębiorcy, a o ujawnieniu lub utajnieniu żądanych informacji każdorazowo decydowała S.;, b) uznaniu, że organ przeprowadził samodzielną i rzetelną analizę...

II SA/Wa 234/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

są tajemnicą przedsiębiorstwa, jak również o wskazanie, które z informacji zawartych w ugodzie ze względu na ochronę prywatności nie powinny być ujawnione. W odpowiedzi S. S.A....
' [...], która nie może zostać ujawniona., O. S.A. wniosła w dniu [...] stycznia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Ministra Administracji...

VI SA/Wa 2242/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

kontroli stwierdzono w lokalu 25 sztuk odbiorników telewizyjnych. Przy czym 15 ujawnionych sztuk odbiorników używanych miało być od kilku lat, a początkowy okres używania 10...
żądań przed wydaniem decyzji., W toku postępowania organ ustalił, że na dzień przeprowadzenia kontroli - piętnaście z ujawnionych dwudziestu pięciu odbiorników...

VI SA/Wa 2241/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

ujawniono w wymienionym lokalu obecność 12 sztuk odbiorników telewizyjnych w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, które są używane są od grudnia 2011 r...
polegający na przyjęciu, że ujawnione odbiorniki były w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, podczas gdy nie były one używane, nie były podłączone do sieci...

II SA/Ol 593/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-10

do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest informacja o ujawnionym naruszeniu przepisów. Przytoczono poglądy orzecznictwa dotyczące charakteru decyzji w sprawie...
(Dz. U. z 2015, poz. 541 ze zm.) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a p.r.d. lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie...

II SA/Wa 556/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

gospodarczą. Ich ujawnienie mogłoby stanowić źródło informacji dla konkurencji Spółek, wpływając na ich pozycję rynkową. Wykorzystanie ww. informacji przez konkurentów na rynku...
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą podlegać udostępnieniu jako posiadające dla obu Spółek wartość gospodarczą. Ich ujawnienie mogłoby stanowić źródło informacji...

I SA/Wa 2103/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

złożonym na urzędowym formularzu strona podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z synem, a źródłem jej dochodu jest emerytura w wysokości [...] gr...
, z której to kwoty [...] zł zabiera [...]. Na potwierdzenie ujawnionych informacji strona dołączyła zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-04

we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i [...] dzieci. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód z tytułu najmu w wysokości [...] zł oraz wynagrodzenie z pracy żony w wysokości...
[...] zł. Ponadto wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, oraz nieruchomość [...] o powierzchni [...] ha...
1   Następne >   +2   +5   +10   13